بسم الله الرحمن الرحیم

ب ...

ضمن عرض تسلیت به شما عزیزان

مراسم همزمان از صبح زود در اقصا نقاط کشور با تشکیل هیات مذهبی و

شما جوانان هم چنان ادامه داره بله باخدمت رسائی اهدا چائی و شیر و ....

البته از تشکر میشود اجرکم عند الله

باتوجه به بوردت هوامشهد

یادت باشه همه جا حسینیه است ولی یک روز عاشورا ویک روز اربعین است فردا

باتشکر