4- نیازمندیهای مدیریتی ایزو 17025      /4-1 سازماندهی و مدیریت

4-1-1 موجودیت آزمایشگاه یا سازمانی که آزمایشگاه بخشی از آن می‎باشد، از نظر قانونی و حقوقی باید شناسایی شده باشد.

نیازمندی مستند سازی ایزو 17025:

مدارک حقوقی و قانونی ثبت آزمایشگاه یا ثبت شرکت باید تهیه و در دسترس باشد.

 4-1-2 آزمایشگاه باید سازماندهی شده و بصورتی عمل نماید که نیازمندیهای این استانداردرا تامین کند.

-تامین تسهیلات دائمی یا تسهیلات قابل انتقال نیز درنظر گرفته شود.

4-1-3 در صورتیکه آزمایشگاه بخشی از یک سازمان باشد، مسئولیتهای کلیه پرسنل که در ارتباط و موثر بر فعالیتهای آزمایشگاه می‎باشند باید کاملاً مشخص و تدوین گردد.

- از نفوذ یا اثر گذاری کلیه بخشها بر فعالیتهای آزمایشگاهی جلوگیری گردد.

نیازمندی مستند سازی:

ü    مسئولیتهای پرسنلی که در ارتباط  با آزمایشگاه هستند ( اگر آزمایشگاه بخشی از یک سازمان بزرگتر باشد ) باید تدوین شود. در این مسئولیتها مشخص می شود که هیچگونه دخ مستقیم یا غیر مستقیم بر روی پرسنل آزمایشگاه و نتایج حاصله از آزمونها نباید صورت پذیرد و نحوه ارتباط آنها با آزمایشگاه چگونه است.

ü    تهیه متن « عدم نفوذ » بر فعالیتهای آزمایشگاه و امضاء توسط کلیه مدیران و پرسنل مرتبط با آزمایشگاه.