۵-1-2 مشتری مداری/تمرکز بر مشتری در ایزو 9001

مدیریت ارشد باید و تعهد خود به مشتری مداری را اظهار و از طریق موارد زیر اطمینان حاصل نماید که:

الف) ا امات مشتری و ا امات قانونی و مقررات تعیین، درک و به طور دائمی برآورده می شوند،

ب) ریسک ها و فرصت هایی که می توانند برانطباق محصول و خدمات اثر گذارند و همچنین مواردی که می توانند بر توانایی بر افزایش رضایت مشتری تاثیرگذار باشند را ، تعیین و درنظرگرفته است،

ت)  تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ می شود.

۵-2 خط مشیایزو 9001

۵-2-1 تهیه خط مشی کیفیایزو 9001

مدیریت باید خط مشی کیفی ایزو 9001را استقرار، اجرا و نگهداری (maintain) نماید که:

الف) متناسب با مقاصد و بستر سازمان بوده و جهت گیری های استراتژیک سازمان را پشتیبانی نماید،

ب)  چارچوبی را برای تنظیم اه کیفیت ایزو 9001فراهم آورد،

ت)  شامل تعهدی در برآورده سازی ا امات قابل کاربرد باشد،

ث)  شامل تعهدی به بهبود مداومِ سیستم مدیریت کیفیتایزو 9001 باشد.

۵-2-2 اطلاع رسانی خط مشی کیفیایزو 9001

خط مشی کیفی ایزو 9001باید:

الف) دردسترس بوده و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری (maintain)گردد،

ب)  در درون سازمان اعلام ، درک و به کار گرفته شود،

ت)  در موارد مقتضی دردسترس طرف های ذی نفع قرار گیرد.