هدف از این سری مقالات  درک ساختار رقابتی یک صنعت / خدمات توسط سازمانها در راستای تفکر استراتژیک در ایزو 9001 ویرایش سال 2015 می باشد.


تجزیه و تحلیل رقبا/چرایی آندر ایزو 9001 ویرایش سال 2015 :


درک استراتژی فعلی رقبا و نقاط قوت و ضعف وی می تواند فرصت ها و تهدیدهای فعلی ما را شناسایی کند.


درک استراتژی آینده رقبا می تواند فرصت ها و تهدیدهای آینده را شناسایی کند.


پیش بینی واکنش خای احتمالی رقبای اصلی در خصوص هر انتخاب استراتژیکی که انتخاب می کنیم.


شناسایی عدم قطعیت های استراتژیک و نیاز به پایش رقیب در بازه زمانی خاص.


توصیه می شود برای درک تفکر استراتژیک در شناسایی رقبا در ایزو 9001 ویرایش سال 2015 به تعاریف استاندارد توجه شود:


تعریف : گروه استراتژیک ، گروهی از رقبا هستند که در یک بازه زمانی ، استراتژی رقابتی مشابهی را دنبال می کنند.


رقیبانی که استراتژی رقابتی مشابه ای دارند.


کانال توزیع مشابه /سطح کیفی مشابه/استراتژی ارتباطات مشابه


.رقیبانی که ویژگی های مشابه ای دارند.


اندازه و سایز رقبا از لحاظ سازمان /تعداد پرسنل /دارایی ها / اموال/صلاحیت ها و شایستگی های مشابه/سطح برند/امکانات—— و لجستیکی مشابه/دسترسی بازارهای جهانی/ وجود r&d


-اعضای یک گروه استراتژیک موانع وج نسبتا ی دارند.(اموال / کارخانه / نیروی کارمتخصص/ حفظ شهرت برند.)


مثال : وقتی 100 رقیب وجود دارد ، امکان تحلیل تک تک آنها بسیار سخت خواهد بود ، لذا با کاهش این تعداد ، به تعدادی گروه استراتژیک امکان تحلیل/ کاربردی تحلیل بسیار آسان تر خواهد بود.


-گروه بندی استراتژیک در ایزو 9001 ویرایش سال 2015می تواند تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک را اصلاح کند.


- به جای اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری شود ، تصمیم گیری بر تعیین گروه استراتژیک خواهد بود.


-تعیین سود آوری کنونی و پتانسیل سود دهی آینده هریک از گروه های استراتژیک ضروری است.


رقبای بالقوه در ایزو 9001 ویرایش سال 2015


تعریف : رقبایی که پتانسیل و شرایط حضور در بازارها را دارند شامل :


-     توسعه بازار(رقبایی که از لحاظ جغرافیایی امکان بسط بازارخود و واردشدن به بازارها را دارند.)


-     توسعه محصول ( رقبایی که از لحاظ امکانات فروش یا شرایط بازار ، می توانند محصولات همگروه با محصولات خود را نیز تولید کنند مثلا تولید آب یا دوغ توسط شرکت های تولید نوشابه )


-     یکپارچگی یک مرحله عقب تر : مثلا تولید کننده کنسرو ماهی و یا رب گوجه فرنگی تصمیم به تولید قوطی نماید.(یا خود مشتری)


-     یکپارچگی یک مرحله به جلو : مثلا تولید کننده قوطی تصمیم به تولید کنسرو ماهی و یا رب نماید .(یا خود تامین کننده )


ادامه دارد.

http://www.icsiran.com/