شورای حمایت از جنگلها fsc (forest stewardship council) یک سازمان بین المللی غیرانتفاعی است که هدف اصلی آن محافظت از منابع جنگلی از طریق هماهنگی در موضوعات اقتصاد، جامعه ، محیط زیست و به منظور همکاری و مشارکت فعال در توسعه پایدار می باشد. در حال حاضر fsc دارای بهترین سیستم دینامیکی صدور گواهینامه در دنیا می باشد که بطور مدام با ذینفعان در ارتباط بوده و هرگونه تغییر در بازار و بهره برداری از منابع جنگل را از طریق مدیریت توسعه پایدار در دنیا پیگیری می نماید.

داشتن گواهینامه fsc به معنای استفاده از منابع چوبی و غیرچوبی جنگلها مطابق اصول و معیارهای fsc بوده و بیانگر این اصل است که سازمان دارنده گواهینامه فوق همزمان موضوعات اقتصادی، زیست محیطی و جامعه را در ارائه تولید و خدمات خود مدنظر قرار داده و بکار می بندد. داشتن گواهینامه fsc یعنی اطمینان از مسئول بودن در خصوص منابع جنگل و حفاظت از ا یستم در سراسر دنیاست.

طبق قوانین اروپا از سوم مارس سال 2013 کلیه محصولات صادراتی به اتحادیه اروپا می بایست استاندارد fsc داشته باشند و صادر کنندگان جهت حفظ سهم از بازار خود نباید فرصت را از دست دهند. در حال حاضر فقط 10% محصولات چوبی دنیا دارای گواهینامه fsc هستند.

ظرف 20 سال گذشته و طی مدتی که شورای fsc بنیانگذاری شده ، نشان و گواهینامه fsc جهانی شده و از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی برخوردار گردیده و تاکنون بیش از 35000 گواهینامه در کل دنیا صادر شده و هر روز در حال افزایش است. طبق گزارش منتشره شورای fsc میزان فروش محصولات دارنده گواهینامه fsc بین ژوئن سال 2013 تا 2014 حدود 4/83% افزایش داشته که سهم صنایع مبل حدود 3/85% بوده است.

گواهینامه های fsc در سه دسته اصلی زیر صادر می شوند:

1-     مدیریت جنگل

2-     زنجیره نگه داری

3-     چوب تحت کنترل

 گواهینامه fsc مزایای زیر را جهت سازمانهای دارنده آن ایجاد می نماید:

-         ورود به بازار دوستدار محیط زیست در سراسر دنیا

-         افزایش سرمایه و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در فضای ب و کار

-         ایجاد دید مثبت در سطوح محلی و منطقه ای

-         بکارگیری نشان fsc که بیانگر قبول مسئولیت و رعایت قوانین مرتبط با مدیریت جنگلها می باشد

-         امکان بستن قراردادهای پر سود به دلیل تولید محصولات با نشان fsc

-         امکان نفوذ بیشتر در فضای ب و کار به دلیل ثبت محصول دارای گواهینامه در سایت fsc

ایزو