حاج سعید میفرمایند که:

آر یو [هد یو؟] واچد دِ پریزن برک سریز؟ دِ هیرو دِر واز وُرید ابات هیز فمیلی! بات ایمام حوسین سکریفایسد هیز فمیلی، ایون دِ یانگست ممبر هوز نِیم واز لیدِل علی!!!

کور بشم اگر دروغ بگم، خودتون ببینید!

پ.ن 1: قصدم تمس یا خنده نیست، به شدت برام عجیب و نا مانوسه!

پ.ن 2: و صد البته پشتکارش رو - فارغ از اینکه از این فرد خوشم نمیاد - بابت تلاش برای گسترش دادن مخاطبان و بالا بردن سطح کارش، تحسین میکنم!

پ.ن 3: اجرتون توی این شبا با لیدِل علی، ماس دعا

پ.ن 4: البته اگه به ترجمه بود به نظر من باید میگفت علی جونیور!