الگوی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی واپسین هفته آبان و آغاز آذر 97 با تقویت پشته پر ارتفاع بر روی اسک ناوی آنومالی مثبت ارتفاع تراز میانی بر روی این منطقه استقرار خواهد داشت، در واقع بلاکینگ جو بر روی اسک ناوی روی می دهد. این بلاکینگ پرارتفاع بتدریج به سمت نواحی غربتر به سمت ایسلند و شمال اقیانوس اطلس نیز کشیده می شود. با گسترش این بلاکینگ بر روی شمال اطلس فاز نوسان اطلس شمالی به منفی گرایش پیدا خواهد کرد (nao-) که در آن بر روی عرض های معتدله  کم ارتفاع جو استقرار خواهد داشت. با حاکمیت الگوی واچرخندی بر روی شمال اروپا رخداد فرارفت سرد بر روی آسیا رخ خواهد داد که نتیجه آن تقویت چرخندی (سیکلونی) ورت قطبی بر روی سیبری خواهد بود. گسترش تدریجی ورت قطبی و کشیدگی آن تا شمال دریا خزر سبب تقویت و فراگیر شدن توده هوای سرد بر روی آسیا (سیبری) شده و به تدریج به سمت غرب و بر روی بخش هایی از اروپا گسترش هوای سرد سیبری پس از مدتها حاکمیت الگوی توده هوای گرم بر روی این منطقه مورد انتظار خواهد بود. 


رها ورد الگوی یاد شده گسترش توده هوای کم ارتفاع بر روی عرض های معتدله طی اوا آبان و اوایل آذر ماه 97 خواهد بود. با توجه به تضعیف زبانه های غربی توده هوای پرفشار سیبری و همچنین تقویت الگوی واچرخندی بر روی بخش های شرق - جنوب شرقی کشور روند افزایش نسبی دما هوا طی هفته پیشرو غالبیت خواهد داشت و هوا نسبت به روزها اخیر که تجربه گردید تعدیل میابد. از نظر الگوهای بارندگی با فعالیت توده هوا بارشزا جنوبغربی که تا بر روی بخش وسیعی از کشور فعالیت خواهد نمود با وج آن طی روز شنبه 26 آبان طی یه مدت کوتاه کشور با جوی نسبت کم بارشی مواجه خواهد شد. اگر به الگوهای فعلی بتوان اطمینان داشت، از نیمه دوم هفته پیشرو  به سمت روزهای واپسین با گسترش تراف مورب حاصل از ورت قطبی آسیا بروی شرق مدیترانه رخداد پدیده سیکلون زائی و تشکیل توده هوای کم ارتفاع ناپایدار در غرب منطقه و فعال شون دوباره جبهه  بر روی دریا سرخ مجددا ورود موج بارشی از جنوب غرب به روی کشور می تواند بارندگی ها را از این بخش رقم بزند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]