سومین گام المپیادهای شیمی و زیست شناسی در روزهای 3 و 4 آبان 1397 برگزار می شود.

برای ثبت نام به سایت گچ سفید مراجعه کنید.

ماراتن المپیاد زیست سوم آبان 97

ماراتن المپیاد شیمی آبان 97