آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی .

آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ، ولی خالص و صمیمانه .

آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است .

آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است .

آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است .

آسان ترین راه پول در آوردن ، آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را ... ی .

آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است .

آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز متقابلا عشق بورزی و محبت کنی .

آسان ترین راه مبارزه با مشکلات ، روبرو شدن با آنهاست نه فرار .

آسان ترین راه رسیدن به آرامش ، آن است که سالم و بی غل و غش زند ... کنی .

آسان ترین دوستی ، همیشه بهترین دوستی نیست . این را به خاطر بسپار .

آسان ترین بحث ، بحث در باره چیزهای خوب و امیدوار کننده است .

آسان ترین برد ، آن است که خود را از پیش بازنده ندانی .

آسان ترین راه خوب زیستن ، ساده زیستن است .

آسان ترین راه دوری از گناه ، آن است که همیشه بدانی چیزی به نام وجدان داری .

آسان ترین و در عین حال با ارزش ترین عشق ، بی ریا ترین آن است .

آسان ترین راه بودن ، آن است که حس بودن همیشه در وجودت شعله ور باشد .

آسان ترین راه راحت بودن ، آن است که خودت را همانطور که هستی بپذیری و در همه حال

خودت باشی .


و بالا ... ه


آسان ترین راه خوشبخت زیستن ، آن است که همان طور که برا خودت ارزش قایلی ، برای

دیگران نیز ارزش قایل شوی بدون توجه به موقعیت طرف مقابل .