عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم

دل اگر تاریـــــک اگر خاموش بسم الله نور
گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی
از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم

سوره ی والیل من بــــرخیز و والفجری بخوان
دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله احــــــــد قل عشق الله الصمد
راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیــم

... سویت را بـــازکــــــــــــن انا فتحنایی بگو
دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم

ای لبانـــــــــــت محیی الاموات لبخندی بزن
مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم

میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کند
هــــــــــر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

مهدی جهاندار