تست هوش ماهی ها و گربه
11ماهی قرمز که ما آنها را با شماره های1 تا 11 نشان داده ایم، مرتبا دور ظرف شیشه ای به دنبال هم حرکت می کنند.
یک گربه ی شکمو نیز به نوبت آنها را نوش جان می کند ! به این ترتیب که از ماهی شماره ی 1 شروع به شمارش کرده ، با سه تا کاری ندارد، اما چهارمی را می گیرد. و باز هم به همین روش به انتظار چهارمین ماهی بعدی می نشیند.آیا می توانید در این تست هوش بگویید ماهی شماره 2 در چندمین دور خورده می شود؟ 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
برچسب ها : تست هوش جالب ماهی شماره 2 در چندمین دور خورده می شود؟ - ماهی ,شماره ,ماهی شماره
تست هوش جالب ماهی شماره 2 در چندمین دور خورده می شود؟ ماهی ,شماره ,ماهی شماره
عنوان وبلاگ : خانه
منبع :