اثر محمدرحیم اخوت:نیمه سرگردان ما

سترون:استریل

گول زدن:فریفتن

ظرف مرکب:دوات

جوی:لر

روغن دار:چرب

هم :ایزومر

همه چیز را اسان می شمارد:سهل انگار

شمشیر پهن و راست:غداره

اثر جلال آل احمد:مکالمات 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]