توان و تاکتیک های تأثیرگذاری سایبری و رسانه ای عربستان در سالهای گذشته تغییراتی کرده است و این کشور با رویکرد و توان بیشتری بر طبل ایران هراسی و شیعه هراسی کوبیده است. گفتگوی زیر با ... کامیار صداقت ثمرحسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن ... برای بررسی همین امر است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: راهبردها و اه ... سایبری و رسانه ای عربستان چیست؟

عملکرد کشورها شاخص مهمی برای ارزی ... مواضع آن هاست. در گذشته، بسیاری از حاکمان کشورهای عربی سخنرانی های مهیجی علیه ... ایراد می ... د اما در عمل هماهنگ با ... بودند. امروزه بر آگاهی ملت ها افزوده شده است و آن ها فرق میان سخن و عمل را به خوبی می شناسند. در عرصه سیاست گذاری و تعیین راهبردی های کلان منطقه ای، آل سعود از ایالات متحده ... پیروی می کند؛ لذا راهبردها و اه ... رژیم آل سعود در راستای تعهدات ... نسبت به امنیت رژیم ... گر صهیونیستی است. دو هدف عمده از فعالیت های رسانه ای سعودی ها عبارت اند از:

مبارزه با محور مقاومت ... ی که علیه رژیم ... گر صهیونیستی در جهاد است.

قطع ارتباط ایران با جهان ...

در سال های اخیر و به ویژه پس از قیام های مردمی جهان عرب علیه حاکمان خ مه، عربستان سعودی این دو سیاست کلی را با ترویج تنفر مذهبی و نژادی میان شیعه و سنی و عرب و عجم دنبال کرده است که شامل محدوده بسیار وسیعی از کشورهای ... ی در لبنان، عراق و ... و بحرین و فلسطین (غزه) و … می شود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش شیعه هراسی در رویکردهای سایبری و رسانه ای عربستان چیست؟

ترویج تنفر مذهبی میان شیعه و سنی از اصلی ترین برنامه های ... ت سعودی است. در اینجا باید سطح تحلیل عقاید را از سطح تحلیل سیاست ها و راهبردهای ... تی جدا کنیم. عقیده وه ... ت عقیده ای است که تنها در چارچوب اختلاف با مذاهب ... ی قادر به ادامه حیات است و مهم ترین دانش ِ وه ... ان در همان ردیه نویسی هایی است که بر عقاید سایر مسلمانان نوشته اند! بنابراین به لحاظ عقیدتی میان عقیده وه ... ت و شیعه ... یه و سایر مذاهب ... ی اختلافات جدی وجود دارد؛ و رویکرد تکفیری وه ... ان در این زمینه مشهور است؛ اما در عرصه ... ، عقیده وه ... ت ابزاری برای ... ب قدرت در نزد آل سعود و توجیهی برای کشتار مسلمانان ناهمسو با آنان در ... و لبنان و عراق و بحرین و یمن می شود. لذا آل سعود از همین ردیه نویسی برای ایجاد تفرقه و تکفیر و در نتیجه رواج تروریسم در جهان ... استفاده می کند و «تفرقه بینداز و حکومت کن» سیاستِ استعماری شناخته شده ای است. اما در خصوص هدف اصلی ... ت سعودی از فعالیت های فرقه گرایانه شان در قبال ایران، قطع ارتباط ایران با جهان ... ، بی ثبات ... جامعه ایران و در نتیجه تضعیف جبهه مقاومت ... ی در منطقه است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نمودهای سایبری و رسانه ای عربستان چگونه است؟

تمامی شبکه های ... ای وه ... نظیر المجد ، الناس ، الرحمه ، الحکمه، الاثر ، صفا ، وصال ، کلمه و … که در عربستان یا مصر یا کویت یا اردن و لندن تأسیس شده اند، یا اصولاً مؤسس آنان شاهزاده ای سعودی است و یا آنکه موردحمایت آل سعود هستند. همچنین تقریباً تمامی شبکه های ... ای مانند شبکه وصال ، کلمه که به صورت رسمی به اشاعه تنفر مذهبی میان مسلمانان می پردازند، مورد حمایت آشکار ... ت سعودی هستند. اگر بسامد شیوخ سعودی فعال در این شبکه ها و بسامد حجم کلمات و جملات تنفرآمیز مذهبی این شبکه ها و ارجاعاتی را که به عقاید رسمی وه ... ت درباری می شود را است ... اج کنیم، متوجه وابست ... این شبکه ها به دربار آل سعود می شویم.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: توان و میزان تأثیرگذاری رویکرد سایبری و رسانه ای عربستان در جهان ... چه میزان است؟

فعالیت های رسانه ای ... ت سعودی را باید در کنار سایر تحرکات آن کشور موردتوجه قرار داد. در دهه های اخیر عربستان سعودی کوشیده است تا به طرق مختلف جماعت های همفکر خود را در سایر کشورهای ... ی ایجاد کند و از طریق آن ها مرجعیت فکری و دینی آن کشورها را در دست خود ب ... رد و یا حداقل تقویت کند. این امر گاهی از طریق تأسیس انجمن ها و جمعیت های خیریه در کشورهای فقیر ... ی است و گاه از طریق کمک های ... تی و یا از طریقِ تقویت جماعت هایی مانند انصار سنت محمدی در مصر و سودان و گاهی از طریق تأسیس واحد ... ی مانند ما ... ی و گاهی تلاش برای وه ... ... اخوان المسلمین در مصر و یا فلسطین (غزه) و گاهی سیاست اعزام دانشجو و تبادل اساتید میان ... های ... تی سعودی با سایر ... های ... ی و … ده ها شیوه دیگر است. بنابراین ما تنها با یک رسانه سروکار نداریم، بلکه با ساختار بزر ... ... و اقتصادی و آموزشی بزر ... مواجهیم که توسط سرویس های امنیتی و اطلاعاتی غرب پوشش داده می شوند و خود را در عرصه تبلیغات رسانه ای نمایان می کنند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: تأثیر رویکردهای سایبری و رسانه ای عربستان در نگاه بازیگران منطقه ای و جهانی و نهادهایی مانند اتحادیه عرب، سازمان همکاری ... ی و شورای امنیت به ایران چیست؟

برخی نهادهای بین المللی مانند رابطه العالم ال ... ی که مقر آن ها در عربستان است، کاملاً تحت تأثیر عربستان سعودی هستند؛ اما در نهادهای دیگر مانند سازمان همکاری ... ی و یا دیگر نهادهای بین المللی، صورت های فشار بر ایران و محور مقاومت ... ی در منطقه متفاوت است و اصولاً شیوه های مواجهه گوناگون می شود

مرکز بین المللی مطالعات صلح: تاکتیک های رسانه ای شیعه هراسی و نمودهای سایبری و رسانه ای عربستان چیست؟

از تاکتیک های رسانه ای بسیاری استفاده می شود؛ برای مثال اگرچه وه ... ت دربار سعودی اقلیت کوچکی در جهان ... است، اما از طریق نمایش خود در رسانه ها می کوشد تا ابتکار عمل را از اکثریتِ خاموش ب ... رد. بر اساس نظریۀ «ما ... یچ سکوت»، هر چه یک اقلیت فعال باشند و اکثریت خاموش، به تدریج اقلیت در مکان و منزلت اکثریت قرار می ... رد و اکثریت به مثابه اقلیت در می آید. بازیگر اصلی و ... این شیوه در جنگ های عملیات روانی صهیونیست ها هستند. چنانچه نیز جنجال بزرگ رسانه ها و شبکه های ... ای وه ... سعودی – مصری از حضور «جهانگردان ایرانی» به مصر (اسفند سال 1391 ش) که تا صدور فتاوی تکفیری علیه شیعه پیش رفت، نمونه ای هرچند خُرد ولی رسا در تبیین جنگ روانی عربستان باشد که به منظور قطع ارتباط ایران با جهان ... انجام می شود. مثال ها در این خصوص بسیار است و مجال اندک!

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اه ... عربستان شیعه هراسی و نمودهای سایبری و رسانه ای عربستان از توجه به رسانه های فارسی چیست؟

پس از پیروزی انقلاب ... ی ایران، عربستان سعودی همواره از طرح تجزیه ایران حمایت کرده است. آل سعود در دوران ... ... صدام حسین تکریتی به ایران که با هدف تجزیه ایران به پنج منطقه انجام شد، یکی از حامیان سرسخت رژیم بعث عراق بود. در دهه های اخیر نیز حمایت آل سعود در غالب همایش هایی که به منظور ترویج تفرقه قومی و مذهبی در ایران، در کشورهای مصر و سعودی و بحرین و یا پایتخت های کشورهای اروپایی برگزارشده است، مشهود است. این برنامه در اولویت اصلی عملیات رسانه ای شبکه های صهیونیستی و سعودی است. رسانه های سعودی همچنین درصدد برافروختن آتش تفرقه و تضاد در میان ایرانیان برای بی ثبات ... اوضاع ایران هستند و ما باید ازنظر امنیتی همواره در آماده باش کامل به سر ببریم و بدانیم حاکمان آل سعود اگر بتوانند (در همه شاخه های تروریسم) از هیچ ضربه ای به ملّت ایران خودداری نخواهند کرد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: را ... ارهای مقابله با شیعه هراسی و نمودهای سایبری و رسانه ای عربستان چیست؟

تکفیر مقدمه ترور است. لذا باید دستگاه دیپلماسی کشور در این خصوص فعال شود. هرگونه راهبردی جهت مقابله با شیعه ستیزی در جهان ... در گرو اتخاذ دیپلماسی فعال و بازدارنده در قبال برخی از سیاست های عربستان سعودی و قطر در منطقه است. برخی اقدامات دیگر نیز مانند بیانیه های مشترک سالانه ... توسط کشورهای قربانی تروریسم که با بیان رخدادهای تروریستی سالیانه در کشورهای خویش، آن را محکوم می کنند و یا فعالیت های فرهن ... رایزنی های ایران در میان خانواده های قربانیان گروه های تکفیری چه شیعه و یا سنی؛ اگرچه بازدارنده نخواهند بود، ولی می تواند در آگاهی امت ... ی سهمی را ایفا کند. در این بین برای آگاهی امت ... ی باید به صورت روشمند به رصد جهان و به ویژه جهان ... پرداخت. ما نیازمند شناخت عملیاتی از وقایع و جریان های موجود در جهان ... هستیم و باید بتوانیم منابع ... ب قدرت دشمنان خود را شناسایی کنیم. با عنایت به آنکه شیعه ستیزی در دوران معاصر متضمن اشاعه تنفر مذهبی و قومی و نژادی، نسبت به شیعیان و حتی اهل سنت غیر وه ... است و تروریسم یکی از نتایج رویکردهای تکفیری است، باید دائماً جریانات رسانه ای و آموزشی و ... و اقتصادی تکفیری در جهان ... را مورد رصد قرار داد و ابعاد و تبعات م ... ب آن را در قالب پرونده های حقوقی مستند ارائه کرد و در زمان و مکان مناسب از آن ها بهره برداری کرد.


منبع:

مرکز بین المللی مطالعات صلح http://peace-ipsc.org/fa/توان-و-تاکتیک-های-تأثیرگذاری-سایبری-و-ر/

دبیرخانه کنگره جهانی خطر جریانهای تکفیری

http://makhaterltakfir.com/fa/article/view/141/توان-و-تاکتیک-های-تأثیرگذاری-سایبری-و-رسانه ای-عربستان-گفتگو-با- ... -کامیار-صداقت-ثمرحسینی