7_تکی نیدان:قدمهای پنهانی2

8_تکی ساندان:قدمهای پنهانی3

9_باسای دای:حمله به قلعه

10_جیون:صدای معبد

11_انپی:پرستوی درحال پرواز

12_کانکودای:نگران اسمان

13_جی ته:ده دست_ده تکنیک

14_انسو:دست ابر

15_سوچین:ارامش بزرگ

تهیه و تدوین:سهیل یزدانی