ب وعرض تبریک خدمت مقام اوران مسابقات کشوری ومربی بزرگ دلسوز: سید مهدی صادقی

اسامی افتخار افرینان سبک کاتا تیمی:

کاتا تیمی مقام اول سهیل یزدانی علی مختاری علی باقری

کاتا تیمی مقام دوم ایمان افضلی امین افضلی محمدرضا حسینی

کاتا تیمی مقام سوم ارش رحیمی محمد فتحی علی معین