شرح وظایف نیروی انسانی هنرستانها
تاریخ درج مطلب : 26/11/87
شرح وظایف عوامل آموزشی نظام جدید متوسطه
عنوان پست :رئیس دبیرستان/هنرستان
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی و ... ی و مطابق مقررات اداری زیر نظر اداره آموزش وپرورش محل ، عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد:
الف – وظایف پرورشی –آموزشی
- اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملا آمو.نده وپرورش دهنده منطبق با موازین و معیار های ... ی بطوری که زمینه شکوفا شدن استعداد های فکری و خدادای دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.
- سعی در تزکیه والگوسازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس ... واصل ... .
- نظارت برتشکیل وفعالیت انجمن ... ی وسایر مجامع دانش آموزی دردبیرستان نظام جدید وسعی د ... ربار نمودن آن.
- نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار دانش آموزان براساس موازین شرع مقدس ... ،به خصوص در مورد پوشش ... ی خواهران دانش آموز .
- تقویت روح وحدت ... ی از طریق حرکت درخط ... ( ... )دربین دانش آموزان ودبیران وکارکنان دبیرستان واتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور جلو ... ری از هر گونه تفرقه وگروه گرائی.
- سعی در ایجاد ارتباط ... ی بین دانش آموزان ،دبیران وکارکنان دبیرستان بنحوی که اخلاق ورفتار ... ی ،عملا دربین آنها رواج یابد.
- نظارت بربرگزاری مراسم صبحگاهی وانجام ... جماعت ظهر وعصر بصورتی که این فرایض زمینه حرکت واقعی بسوی ا...را فراهم نموده وان ... زه واقعی برای این عمل به خوبیها وترک همه بدیها باشد.
- سعی در شناخت عوامل ان ... زه های سوق دهنده دانش آموزان به سو6 رفتار وکوشش برای رفع این عوامل وجایگزینی آنها با رفتار شایسته از طریق همیاری وکمک اولیا6 و مربیان .
-نظارت بر فعالیتهای پرورشی و امور فوق برنامه دبیرستان وکوشش در پربار نمودن این فعالیتها بر اساس دستورالعملهای صادره از سوی وزارت آموزش وپرورش .
- اقدام لازم در زمینه تشکیل انجمن اولیا6 ومربیان دبیرستان وکوشش در جلب مشارکت اولیا6 دانش آموزان بر طبق اساس نامه مصوب درانجام امور واحد آموزشی وتشکیل جلسات آن به طور مرتب بر اساس دستورالعملهای صادره از طرف انجمن اولیا6 ومربیان.
- نظارت وهمکاری درتنظیم برنامه های هفت ... کلاسها براساس برنامه مصوب هر نیم سال تحصیلی ودوره تابستانی وزارت آموزش وپرورش وارسال رونوشت آن به اداره آموزش وپرورش متبوع .
- تشکیل گروههای آموزشی در دبیرستان وهمکاری لازم با رابط هرگروه.
- اقدام به تشکیل شوراهای دبیران وجلسات لازم با کارکنان اداری به منظور هر چه بیشتر فعال نمودن برنامه های آموزشی دبیرستان ورفع مشکلات احتمالی و فعال نمودن ستادهای تربیتی دبیرستان .
- نظارت و مراقبت درانجام امتحانات دانش آموزان وثبت صحیح و به موقع نمرات در دفاتر مربوط بطوریکه حداکثر قبل از آغاز امتحانات هر نوبت دفاتر مسدود گردد.
- مطلع ساختن دانش آموزان و اولیاء انان ازوضعیت تحصیلی فرزندانشان براساس ارزشی ... انجام شده.
-نظارت برچگون ... فعالیت مشاورین وامور مربوط به مشاوره و هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان براساس آئین نامه های مصوب.
-کوشش در اجرای فعالیتهای مربوط به امور جوانان هلال احمردردبیرستان.
-انجام اقدامات لازم به منظور معرفی دانش آموزان به امتحانات نهائی.
-نظارت برکارمربیان کارآموزان دردبیرستان ومطالعه وبررسی گزارشهای آنهاوآشنائی بامحیط کارگاههائیکه دانش آموزان در آنهامشغول بکار می شوند به طریق مقتضی جهت رفع تنگناهای موجود.
- نظارت برعملکرددانش آموزان شاخه کاردانش.
- ایجاد هماهن ... با ادارات مربوط در ارتباط با وضعیت تحصیلی دانش آموزان میهمان که تعدادی از واحدهای درسی خود را در سایر واحدهایآموزشی نظام جدید طی می نمایند.
- نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و تماس بااولیا6 آنها جهت تشخیص و علت غیبت آنها.
- وزارت بر کار کتابخانه دبیرستان واقدام به جمع آوری کتب از منابع مختلف جهت توسعه کتابخانه دبیرستان .
- ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده از امکانات دبیرستان به منظور ارزشی ... دانش آموزان واتخاذروش های موثر برای بهب ر .
- نظارت برانجام بازدیدهای علمی واردوهای پرورشی برای دانش آموزان با موافقت کتبی اداره آموزش و پرورش محل واولیاء آنان .
- شرکت در دوره های کارآموزی،گردهمایی وجلسات پرورشی وآموزشی شورای روسای دبیرستانها که از طرف اداره آموزش وپرورش محل ابلاغ می شود.
- نظارت بر پیشرفت امورآموزشی و تبادل نظر با معلمان مربوط دراین زمینه.
- کمک گرفتن از دانش آموزان در امور بهداشتی وانتظامی وکارهای فوق برنامه .
- بررسی وشناسائی آن دسته از دبیران ومربیان که نیازمند دوره باز آموزی،کارآموزی هستندو تشویق وترغیب آنان به شرکت در کلاس های مذکور با هماهن ... اداره متبوع.
ب-اداری مالی
-ورود به دبیرستان قبل از آغاز کار روزانه دبیرستان و ... وج از آن بعد از ... وج تمام دانش آموزان جز در موارد استثنائی.
- سعی در شناخت افراد مستعد کم بضاعت وترتیب کمک به آنها بطور پنهانی درحد امکان .
- فراهم نمودن زمینه اجرائی بخشنامه ها ودستورالعملها وآئین نامه هائی که از طریق اداره آموزش وپرورش محل به دبیرستان ارسال می گردد.
-نظارت برحسن کارکارکنان اداری وآموزشی دبیرستان .
-همکاری با بازرسان اعزامی ودادن اطلاعات و توضیحات لازم به آنان.
-ایجاد هماهن ... وتقسیم کار بین معاونین دبیرستان در زمینه شغل مورد تصدی آنان.
-پیش بینی و اقدام لازم وموثر در جهت حفظ بهداشت دبیرستان ،دبیران ،دانش آموزان ومعرفی آنان به مراکز بهداشت در صورت ... وم .
- نظارت بر ثبت نام دانش آموزان طبق مقررات وضوابط موجود.
- نظارت بر صدور گواهینامه های موقت وکارنامه های دانش آموزان .
-آشنا ... دبیران باآئین نامه ها ودستور العملها و بخشنامه ها وسایر مقررات مربوط به وظایف آنان به نحو مقتضی -ایجاد صندوق پیشنهادات وانتقادات ورسید ... به نامه های ارسالی.
-رسید ... به گزارش معاون دبیرستان در مورد ساعات غیبت کارکنان وبررسی علل غیبت آنان و گزارش به موقع نتیجه امر به اداره آموزش وپرورش متبوع.
- دقت ومراقبت در حضور و غیاب دبیران وثبت غیبتها در دفتر مخصوص وارسال گزارش به اداره آموزش وپرورش متبوع.
- نظارت بر تحویل لیستهای نمرات درسی بع دبیران جهت درج نمرات میان ترم وپایان ترم .
- نظارت بر فعالیتهای تعاونی دبیرستان ونحوه هزینه وثبت در آمدهای تعاونی.
- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای امتحانات به نحوی که مدت یک هفته نتایج است ... اج ومسائل انتخاب واحد به پایان برسد.
-اقدام ومراقبت در صدور ، تمدید ،ابطال وبایگانی کارت تحصیلی دانش آموزان .
-رسید ... به گزارش ترک تحصیل دانش آموزان مشمول خدمت وظیفه عمومی و اقدام به ارسال آن به ادارات ومراجع زیربط .
- نظارت مستقیم بر امور مالی واموال دبیرستان به منظور ثبت به موقع وصحیح کلیه اموال ... تی در دفاتر مخصوص وارسال به موقع گزارشهای مالی ولیستهای حقوقی به اداره آموزش وپرورش متبوع.
-تماس وارتباط با اداره آموزش وپرورش متبوع به منظور رفع مشکلات احتکالی کلیه همکاران دبیرستان وکوشش در زمینه رفع گرفتاریهای آنان درحد امکان .
- پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان ودیگر مراجع مربوط .
- تشکیل جلسات گروهی دراوایل سال تحصیلی با اوایا دانش آموزان وتوجیه آنان دررابطه با مسائل نظام جدید آموزش متوسطه .
-اقدام به موقع برای تکمیل کادر آموزشی واداری وپرورشی وخدماتی براساس ضوابط ودرجه بندی ومقررات مربوط قبل از آغاز سال تحصیلی.
-اجرای کلیه قوانین آئین نامه های مصوب وزارت آموزش وپرورش .
-نظارت در تنظیم پرونده برای کارکنان دبیرستان که حاوی مشخصات واطلاعات لازم مورد نظر می باشد.
- ارزشی ... مداوم از کارکنان دبیرستان وارائه شیوه های مناسب برای بهبود کار آنان.
-فراهم ساختن امکانات لازم درامور بهداشتی دانش آموزان.
-مراقبت درحفظ اموال وساختمان دبیرستان وآماده نگه داشتن آن برای فعالیتهای پرورشی وآموزشی وارسال گزارش به موقع به اداره آموزش وپرورش محل جهت مرمت رفع اشکال از ساختمان.
- پیش بینی های لازم هجت مقابله با موانع احتمالی واقدام به موقع ومناسب هنگام بروزحوادث.
- بستن دفاترآماردانش آموزان حداکثریکماه پس ازشروع هرسال تحصیلی.
- تاییدصحت لیست ریزنمرات هریک ازموارددرسی دانش آموزان وتایید هریک از صفحات دفترامتحانات وکارنامه تحصیلی پس ازثبت نمرات وامضای مسئول اموردفتری.
- نظارت در امرنگهداری دفاترولیستهای امتحانی وسایرمدارک تحصیلی دانش آموزان.
- نظارت در امرنگهداری اوراق امتحانی وامحا6 آنهابرابرمقررات.
- مراقبت درحفظ ونگهداری سوابق تحصیلی وکارنامه دانش آموزان تا زمان تحویل آنهابه ذینفغ.
- تحویل اسنادودفاترامتحانات وصورت اموال ووسایل دبیرستان درصورت تغییرسمت به مدیرجدیدطبق مقررات.
- انتخاب وپیشنهادسرایداربه اداره آموزش وپرورش محل ازبین خدمتگزاران دبیرستان ویاسایر خدمتگزاران رسمی واجدشرایط.
- ارائه پیشنهادهاوراه حلهای مناسب در جهت رفع نارسائیهای احتمالی مسائل آموزشی وپرورشی واداری به اداره آموزش وپرورش محل.
- نظارتوتاییدوارسال گزارش ماهانه براساس فرمهای ارسالی به اداره آموزشوپرورش مربوطه.
- مدیر دبیرستان در اجرای کلیه وظایف فوق در مقابل اداره آموزش وپرورش محل مسئول می باشد.
- انجام سایرامور ارجاعی مربوط عندال ... وم.
عنوان پست:معاون
- شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و ... ی ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد:
الف-وظایف پرورشی،آموزشی
- سعی در تزکیه والگوسازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان براساس موازین شرع مقدس ... واصل ... .
- اهتمام دربوجودآوردن محیط کاملا اسامی در دبیرستان ونظارت دقیق بر طرز رفتارواعمال دانش آموزان براساس موازین شرعی ودستورالعملهای انضباتی مربوط.
- تمهید مقدمات وایجادامکانات لازم در زمینه برگزاری مراسم مذهبی وصبحگاهی و ... جماعت وبزرگداشت ایام مذهبی و رفع نارسائیهاوکمبود احتمالی در احتمالی در این زمینه.
- اقدام به تهیه وتنظیم برنامه امتحانات پایان ترم با همکاری مدیر دروس و نظرات شورای دبیران.
- مراقبت در حسن اجرای برنامه های امتحانات وگزارش آن به رئیس دبیرستان.
- شرکت در جلسات شورای دبیران وانجمن اولیاو مربیان وسایر جلسات متشکله در دبیرستان بر حسب مورد.
- همکاری در تنظیم برنامه های پرورشی وفوق برنامه در دبیرستان که توسط مربی امور تربیتی صورت می ... رد.
- رسید ... ومراقبت مستقیم بر نحوه رفتار وحرکات و طرز پوشش دانش آموزان بخصوص رعایت حجاب ... ی برای خواهران دانش آموز.
ب-اداری ومالی
- همکاری با رئیس دبیرستان در انجام وظایف مربوط به شغل.
- همکاری با دیگر معاونین دبیرستان در انجام وظایف مربوطه.
- تهیه و تنظیم گزارشهای لازم از چگون ... رویداد وقایع و اتفاقات در دبیرستان و ارائه آن به رئیس دبیرستان .
- حضورفعال در مدرسه در کلیه اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی و دوره تابستانی حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه ومادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی،پرورشی وجنبی درجریان است.
- رسید ... به ورودو ... وج دانش آموزان ثبت غیبتهای آنان در دفاتر مخصوص وبررسی علت غیبت آنها واعلام گزارش به رئیس دبیرستان جهت انجام اقدامات بعدی.
- اقدام به ارسال گزارش غیبت دانش آموزان برای اولیا آنهاحداکثرتادو روزبعدوپی ... ری آن.
- مراقبت ورسید ... به حضور وغیاب دبیران و سایر کارکنان دبیرستان وثبت غیبت ها در دفاتر مخصوص و گزارش آن به رئیس دبیرستان.
- همکاری با رئیس دبیرستان درمورد ثبت نمرات درکارنامه های اصلی وگواهینامه های موقت دانش آموزان .
- همکاری با مشاوران ومعلمانراهنما در ارتباط با پیشرفت برنامه های پرورشی وآموزشی وایجاد هماهن ... بین عوامل اجرائی وخدمات نظارت بر امور محوله آنها.
- نظارت ومراقبت برامور مربوط به بایگانی دبیرستان ومعرفی دانش آموزان سال آ ... برای امتحانات پایانی زیرنظررئیس دبیرستان.
- مراقبت برانجام امور دفتری ومکاتباتی دبیرستان .
- رسید ... ومراقبت درامر بهداشت دانش آموزاندردبیرستان.
- رسید ... بر کار وفعالیتهای مستخدمین،سرایدار،نگهبان ودیگر عوامل خدماتی دبیرستان.
- تهیه پیش نویس گزارشهاومکاتبات مربوط درصورت ... وم.
- معاون در انجام وظایف خود در مقابل رئیس دبیرستان مسئولیت دارد وبه همکاری واجرای دستورات درحدودمقررات م ... م ودر غیاب وی نیز عهده دارمسئولیت واحدآموزشی می باشد.
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت ... وم.
عنوان پست:معاون ومدیر دروس
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی و ... ی زیر نظر رئیس دبیرستان وظایف مشروحه ذیل را انجام می دهد.
- همکاری با رئیس دبیرستان درانجام وظایف مربوط به شغل .
- همکاری با دیگر معاونین دبیرستان درانجاموظایف مربوطه.
- ایجاد هماهن ... وتقسیم کاربر اساس شرح وظایفبا دیگر معاونین دبیرستان با توجه به نظرات رئیس دبیرستان .
- سعی درتزکیه والگوسازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان براساس موازین شرع مقدس ... واصل ... .
- اهتمام در بوجود آمدن محیط کاملا ... ی در دبیرستان ونظارت دقیق بر طرز رفتارواعمال دانش آموزان در محیط دبیرستان بر اساس وازین شرع ودستورالعملهای انضباطی مربوط.
- تمهید مقدمات وایجاد امکانات لازم در زمینه برگزاری مراسم مذهبی وصبحگاهی و ... جماعت وبزرگداشت ایام مذهبی ورفع نارسائی هاوکمبود های احتمالی دراین زمینه .
- تهیه وتنظیم گزارشهای لازم از وقایع واتفاقات جاری در دبیرستان وارائه گزارشهای لازم دراین زمینه به رئیس دبیرستان .
- حضوردردبیرستانقبل از شروع ساعت کارورسید ... به نظافت کلاسهاومحیط دبیرستان و ... وج از آن پس از اتمام ساعت کار.
- اقدام به ارسال گزارش غیبت دانش آموزان برای اولیا آنهاحداکثر تا دوروزبعدوبررسیعلت غیبت آنها.
- مراقبت ورسید ... به حضوروغیاب دبیران وسایرکارکنان دبیرستان وثبت غیبتهادر دفاترمخصوص وبررسی علت غیبت آنهاوگزارش آن به رئیس دبیرستان.
- اقدام به تهیه تنظیم برنامه امتحانات .
- مراقبت در حسن اجرای برنامه امتحانات وگزارش آن به رئیس دبیرستان .
- همکاری با رئیس دبیرستان در مورد ثبت نمرات در کارنامه های اصلی وگواهی نامه های موقت دانش آموزان حداکثر پس از خاتمه امتحانات هر نیم سال ودوره تابستانی.
- شرکت در جلسات شورای دبیران وانجمن اولیا6 مربیان وسایر جلسات متشکله دردبیرستان برحسب مورد.
- مراقبت بر انجام امور دفتری ومکاتبات دبیرستان .
- نظارت وهمکاری در انجام برنامه های پرورشی وفوق برنامه در دبیرستان.
- نظارت ومراقبت در امر بهداشت دانش آموزان در دبیرستان .
- نظارت ومراقبت مستقیم بر نحوه رفتار وحرکات وطرز پوشش دانش آموزان در محیط دبیرستان به خصوص رعایت حجاب ... ی برای خواهران دانش آموز .
- نظارت بر کار وفعالیتهای مستخدمین ، سرایدار،نگهبان ودیگر عوامل خدماتی دبیرستان.
- انجام کلیه امور دبیرستان در غیاب رئیس دبیرستان بر اساس اختیارات تفوض شده.
- تهیه پیش نویس گزارشها ومکاتبات مربوط .
- همکاری با متصدیان امور دفتری وامتحانات دبیرستان در زمینه تشکیل پرونده تحصیلی برای دانش آموزان.
- شرکت در جلسات شورای دبیران دبیرستان وتنظیم برنامه امتحانات .
- تنظیم برنامه کلاسهابراساس برنامه مصوب هر یسال تحصیلی وزارت آموزش وپرورش.
- نظارت بر ثبت نمره ها دردفاتر امتحانات ودر کارنامه ها وتنظیم گواهینامه های موقت دانش آموزان با همکاری متصدی امور امتحانات .
- تشکیل جلسات توجیهی به منظور آگاه نبودن عوامل اجرائی وآموزشی مدرسه با مسائل ودستورالعملهای رسیده از منطقه آموزشی .
- نظارت بر اساس ریز نمرات امتحانات وسایر مدارک مربوط به وزارت آموزش وپرورش تهیه وتنظیم ریز نمرات واعلام آن به دانش آموز.
- همکاری با دبیران دبیرستان در زمینه تهیه طرح درس وتدوین برنامه های زمان بندی شده جهت تدوین دروس مختلف .
- همکاری بارئیس دبیرستان درانجام امتحانات دانش آموزان .
- نظارت بر تهیه وتنظیم دفاتر امتحانات وثبت نمرات امتحانی وگواهی ذیل صفحات ودفاتر مذکور.
- همکاری با رئیس مدرسه درتنظیم برنامه هفت ... درنیمسال و دوره تابستانی.
- همکاری بامشاوران ومعلمان راهنما در رابطه با پیشرفت برنامه های پرورشی وآموزشی .
- نظارت دقیق بر نحوه انتخاب واحد دانش آموزان به کمک مشاورین ومعلمان راهنما با حضور اولیاءدانش آموزان.
- تهیه وتنظیم صورت جلسات مربوط به گزارش امتحانات.
- نظارت بر تنظیم کارنامه محصلین ولیست قبول شدگان وانجام امو ... ذیرش وثبت نام محصلین.
- همکاری در تنظیم برنامه های علمی گروهها در دورهتابستانی و در حین تحصیل وترتیب گردش های علمی آنان.
- تسلیم نتایج امتحانات به رئیس دبیرستان جهت اعلام دانش آموزان .
- انجام وظایف مربوط به سایر کارکنان اداری مدرسه درغیاب آنان درصورت ... وم.
- پاسخگوئی به سوالات مراجعان مربوط.
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط عندال ... وم.
عنوان پست:معاون فنی ومهارتی
شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و ... ی ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل می باشد.
الف-وظایف پرورشی،آموزشی:
- سعی در تزکیه والگو سازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان براساس موازین شرع مقدس ... واصل ... .
- اهتمام در بوجود آوردن محیطی کاملا ... ی در دبیرستان ونظارت دقیق بر طرز رفتار واعمال دانش آموزان بر اساس موازین شرعی ودستورالعملهای انضباطی مربوط.
- تمهید مقدمات وایجاد امکانات لازم در زمینه برگزاری مراسم مذهبی وصبحگاهی و ... جماعت وبزرگداشت ایام مذهبی ورفع نارسائیها وکمبود احتمالی دراین زمینه.
- اقدام به تهیه وتنظیم برنامه هفت ... آموزش فنی مهارتی (عملی)ه ... نج سال با همکاری مدیر دروس ونظرات شورای دبیران.
- مراقبت از حسن اجرای برنامه های امتحانات عملی(مهارتی-فنی)وگزارش آن به رئیس دبیرستان .
- شرکت در جلسات شورای دبیران وانجمن اولیا6 ومربیان وسایر جلسات متشکله در دبیرستان بر حسب مورد .
- همکاری در تنظیم برنامه های پرورشی وفوق برنامه در دبیرستان که توسط مربی امور تربیتی صورت می ... رد.
- رسید ... ومراقبت مستقیم بر نحوه رفتار وحرکات وطرز پوشش دانش آموزان به خصوص رعایت حجاب ... ی برای خواهران دانش آموز.
ب - امورمالی:
- همکاری با رئیس دبیرستان در انجام وظایف مربوط به شغل.
- همکاری با دیگر معاونین دبیرستان در انجام وظایف مربوط .
- تهیه وتنظیم گزارشهای لازم از چگون ... رویداد وقایع واتفاقات در دبیرستان وارائه آن به رئیس دبیرستان .
- حضور فعال در مدرسه در کلیه اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی و دوره تابستانی حداقل نیم سال قبل از آغاز کار روزانه ومادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی ،پرورشی وجنبی در جریان است.
-رسید ... به ورود و ... وج دانش آموزان وثبت غیبت های آنان در دفاتر مخصوص وبررسی علت غیبت آنها و اعلام گزارش به رئیس دبیرستان جهت انجام اقدامات بعدی.
- اقدام به ارسال گزارش غیبت دانش آموزان برای اولیا6 آنها حداکثر تا دوروز بعد وپی ... ری آن.
- مراقبت ورسید ... به حضور وغیاب دبیران و سایر کارکنان دبیرستان وثبت غیبتها در دفاتر مخصوص وگزارش آن به رئیس دبیرستان .
- همکاری با مشاوران ومعلمان راهنما در ارتباط با پیشرفت برنامه های پرورشی وآموزشی وایجاد هماهن ... بین عوامل اجرائی وخدماتی ونظارت بر امور محوله آنها .
- نظارت ومراقبت بر امور مربوط به بایگانی دبیرستان ومعرفی دانش آموزان سال آ ... برای امتحانات پایانی با نظر رئیس دبیرستان .
- مراقبت بر انجام امور دفتری ومکاتباتی دبیرستان.
- رسید ... ومراقبت در امر بهداشت واصول ایمنی دانش آموزان در دبیرستان و کارگاهها.
- رسید ... بر کار وفعالیتهای مستخدمین ، سرایدار ،نگهبان ودیگر عوامل خدماتی دبیرستان .
- عضویت در ستاد کار آموزی دبیرستان برابر دستورالعملها .
- نظارت بر امر کارآموزی هنر جویان وتنظیم برنامه اجرائی آن.
- نظارت بر نحوه آموزش های عملی ،فنی ، مهارتی با هنرآموزان، ... کاران وسایر عوامل آموزشهای عملی در رابطه باانجام وظایف شغلی.
- سرکشی مداوم به کارگاه هاومراکزآموزش عملی (مزارع وباغها...در رشته کشاورزی)ونظارت برامورآموزشی وپرورشی ورعایت اصول ایمنی آنها.
- تهیه پیس نویس گزارشها ومکاتبات مربوط در صورت ... وم.
- معاون در انجام وظایف خوددرمقابل رئیس دبیرستان مسئولیت داردوبه همکاری واجرای دستورات در حدود مقررات م ... م ودر غیاب وی نیزعهدهدار مسئولیت واحد آموزشی می باشد.
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت ... وم.
عنوان پست:مدیر دروس
الف:وظایف پرورشی،آموزشی
شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و ... ی مطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحهذیل خواهد بود:
- تنظیم واعلام برنامه هفت ... دروس کلاسها در هرنیمسال براساس جداول دروس مصوب وابلاغ ساعات کار دبیران.
- شرکت در جلسات شورای دبیرستان وتنظیم برنامه امتحانات.
- نظارت در زمینه تهیه طرح درس وهمکاری با دبیران در زمیته تقویم اجرائی وبوجه بندی دروس.
- همکاری با رئیس ومعاونین دبیرستان در انجام امتحانات دانش آموزان در طول نیم سالهای تحصیلی و دوره تابستانی.
- همکاری در تنظم برنامه های گردش عملی دانش آموزان واخذ گزارش لازم از آنها وارائه پیشنهادها به رئیس دبیرستان.
ب:اداری ومالی
- همکاری با متصدیان امور دفتری وامتحانات دبیرستان در زمینه تشکیل پرونده تحصیلی دانش آموزان.
- همکاری با رئیس مدرسه در تنظیم برنامه هفت ... در نیم سال تحصیلی ودوره تابستانی.
- تهیه تنظیم برنامه امتحانات وتنظیم صورتجلسات مربوط.
- بررسی نتایج امتحانات دانش آموزان تایید صحت آن وارائه به مدیردبیرستان جهت اعلام به دانش آموزان.
- همکاری با مشاوران ومعلمان راهنما در رابطه با پیشرفت برنامه های پرورشی وآموزشی .
- تهیه پیش نویس مکاتبات در حیطه وظایف محوله.
- پاسخگوئی به سئوالات مراجعان مربوط.
- نظارت در تهیه وتدوین سئوالات امتحانی در هر نوبت دردروس مختلف براساس برنامه های زمان بندی شده.
- ارزشی ... نتایج امتحانات وبررسی نقاط ضعف وقوت ومحاسبات در حدقبولی و...
- نظارت بر ثبت نمرات دانش آموزان در اسناد ومدارک تحصیلی آنان .
- نظارت وهمکاری با متصدی امور دفتری در تهیه وتنظیم ریز نمرات امتحانات وسایر مدارک مربوط واعلام آن به دانش آموزان وارسال آن به اداره آموزش وپرورش.
- نظارت برانجام مراحل ثبت نام دانش آموزوبررسی وکنترل اوراق انتخاب واحدآنان وتاییدصحت آنها.
- انجام سایر امورارجاعی مربوط در صورت ... وم.
عنوان پست:دبیر
شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و ... ی و مطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل خواهدبود:
الف:پرورشی،آموزشی
- نظارت کامل بررفتاروکرداردانش آموزان وارشادآنان با توجه به اصول وشیوه های تربیتی ... ی.
- سعی در ایجاد جو تفاهم وهمکاری ... ی بین دانش آموزان دریاد ... ری دروس وسایر امور.
- گروه بندی دانش آموزان به منظور پیشرفت تحصیلی آنان تا دانش آموزانی که به عللی پیشرفت تحصیلی مناسب نداشته اند بتوانند از دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بهره مند بشوند.
- آماده ... وسایل لازم برای تدریس وتشریح در کلاس درس متناسب با موضوعات درسی.
- انجام ارزشی ... مستمر وامتحانات به منظور سنجش معلومات ویاد ... ری دانش آموزان بر طبق مقررات ودستورالعملهای مربوط.
- تصحیح اوراق امتحانی در هر ترم تحصیلی وتسلیم ریز نمرات به دفتر دبیرستان ظرف مدت مقرر وبرابر دستورالعمل مربوط.
- برقراری وحفظ نظم در کلاس.
- مطالعه مداوم در زمینه آ ... ین روشهای تدریس وکتب تربیتی وعلمی به منظور بالا بردن سطح آگاهی ها ومهارتهای شغلی.
- مشخص نمودن تمرینات وبرنامه هائی که لازم است دانش آموزان جهت تفهیم بهتر دروس درمنزل انجام دهد ورسید ... به کارهای انجام شده .
- حضور به موقع درکلاس وتهیه طرح درس واجرای برنامه های درسی وتدریس کلیه مواد برنامه براساس تقوم اجرائی واهتمام در بالا بردن کیفیت کار تدریس با استفاده از روشهای جدید با توجه به اختلافات فردی دانش آموزان .
- شرکت فعال در گروههای آموزشی مربوط وتبادل نظر با سایر همکاران در اجرای بهینه برنامه های درسی وارائه پیشنهادات لازم در امور آموزشی.
- بررسی مواد کتب درسی وارائه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع نقایص احتمالی.
- توجه به وضع بهداشتی دانش آموزان وهمکاری با مسئولین دبیرستان در این زمینه.
- توجه به وضع تحصیلی ، اخلاقی وتربیتی دانش آموزان وایجاد زمینه رشد آنان در صورت ... وم گزارش به مدیر دبیرستان .
- شرکت در کلاسهای کار آموزی وباز آموزی که از طرف مسئولین آموزش ضمن خدمت واداره آموزش وپرورش محل ابلاغ می گردد.
- همکاری وتشریک مساعی با مشاوران ومعلمان راهنما ودبیران پرورشی درجهت پیشرفت تحصیلی وتربیتی وهدایت تحصیلی دانش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه.
ب:اداری و مالی
- رعایت موازین وشئون ... ی در اخلاق ،رفتار ،گفتار،پوشش وعدم استفاده از زیور آلات در محیط کار به نحوی که دانش آموزنمونه والگوی کاملی ازرفتار ... ی را همواره مد نظر داشته باشند.
- اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس درس منطبق با موازین ومعیارهای ... ی به طوریکه زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.
- حضور مرتب وبه وقع در دبیرستان ،همکاری با کارکنان آن در اجرای کلیه برنامه های آموزشی وپرورشی براساس مفاد این آئین نامه ودستورالعملهایی که از طریق اداره آموزش وپرورش محل ابلاغ می گردد.
- رسید ... به حضور غیاب دانش آموزان وثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص وارائه گزارش لازم به معاون دبیرستان .
- ورود به کلاس در آغاز کار کلاس و ... وج از کلاس بعد از کلیه دانش آموزان .
- شرکت در جلسات وشوراهای دبیران وهمکاری با سایر مسئولین ذیربط در زمینه های مختلف آموزش وپرورش .
- همکاری با مدیر دبیرستان مربوط واجرای دستورات در حدود مقررات وزارت آموزش وپرورش .
- همکاری با انجمن اولیا6 ومربیان دبیرستان .
- انجام سایر امور ارجائی مربوطه عندال ... وم .
عنوان پست : هنرآموز
شاغل این پست زیر نظر رئیس ومعاونین هنرستان وظایف مشروحه زیر را انجا م میدهد.
- رعایت تقوی ... ی وتقوی خدمت .
- همکاری با رئیس دبیرستان در رابطه با انجام وظایف محوله در اجرای دستورات بر طبق بخشنامه ها وآئین نامه ها.
- رعایت اصول ... ی وسعی در تزکیه بیشتر والگوسازی خویش اسوه شدن برای هنر جویان .
- همکاری با معاون فنی ومهارتی ومعاون آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی داشتن رفتار خوب وبرادرانه و ... ی با هنرجویان .
- اشتغال به تدریس هفت ... طبق برنامه بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش وپرورش .
- رعایت انضباط ومقررات اداری .
- همکاری با تفاهم با سایر همکاران در زمینه های شغلی .
- تهیه طرح تدریس برنامه آموزشی سال تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین وارائه یک نسخه آن در ابتدای سال تحصیلی به دفتر دبیرستان.
- تهیه برنامه زمان بندی برای دروس آموزش عملی و تحویل آن به دفتر جهت تکثیر وارائه به هنر جویان .
- رسید ... به حضور وغیاب هنر جویان ثبت تاخیر یا غیبت در دفتر مربوط .
- برقراری حفظ نظم در کلاس درس ومحیطهای آموزش عملی (کارگاهها ،آزمایشگاهها ، مزارع ،باغات ،تاسیسات ،دامپروری ،اردوها، گردشهای علمی و موسسات مورد بازدید.)
- رسید ... به تمرینات دورس فنی هنرجویان وکوشش در رفع مشکل آنان .
- رسید ... به کار عملی هنرجویان (مهارتهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی )در حین کار وکوشش در رفع مشکلات آنان.
- گروه بندی هنرجویان از نظر استعدادهای مختلف نظری وعملی جهت پیش بردوضع تحصیلی آنان در رابطه با دروس تئوری فنی ودورس عملی .
- آماده ... وسائل مورد نیاز برای آموزش عملی طبق برنامه ریزی قبلی ، قبل از شروع کار وتدریس وتشریح آن در کلاس درس یا در هر یک از قسمتها یا بخشهای آموزش عملی با همکاری مسئولان ذیربط .
- یادداشت فعالیتهای انجام شده در دفتر فرم مخصوص کارهای عملی هنرجویان ودر مورد تدریس نظری در دفتر کلاس
- تدریس آموزش عملی متناسب با آموزش اصول نظری مواد دروس فنی .
- یادداشت نمره پرسش هنرجویان در دفتر کلاس ونمره ارزشی ... کار عملی در فرم مخصوص کارهای عملی به طور مستمر.
- شناسایی استعدادهای عملی هنرجویان .
- کوشش مداوم در جهت تقویت هنر جویان در امور آموزشی .
- تصحیح اوراق امتحانی وتسلیم ریز نمرات به مسئول مربوطه ظرف مهلت مقرر.
- مطلع ساختن اولیای دانش آموزان از وضع تحصیلی اخلاق فرزندانشان در طول سال تحصیلی از طریق مسئولان ذیربط .
- سنجش معلومات ویاد ... ری هنرجویان به طور مستمر .
- شرکت درجلسات شوراهای دبیران ، شورای آموزشی همکاری با سایر مسئولین مربوطه در زمینه های مختلف آموزشی وپرورشی وشرکت در جلسات م ... ی .
- پاسخگویی به سوالات اولیای هنرجویان .
- انجام سایر امور ارجاعی عندال ... وم.
عنوان پست : ... کار
شاغل این پست زیر نظر معاون فنی و مهارتی و س ... رست بخش وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد
- رعایت تقوی ... ی وتقوی خدمت .
- همکاری مستمر با هنرآموز مربوطه در انجام وظایف محوله
- آماده نگه داشتن محیط کار (کارگاه؛ سایر تاسیسات و....)به منظور انجام کار و آموزش روزانه.
- نظارت بر حفظ ونگهداری ماشین آلات؛ وسایل فنی ؛ نهالها ؛ کشتها ؛ محصولات موجود در مزرعه و انجام عملیات زراعی و دامپروری مربوط در دبیرستانهائی که دارای رشته ی کشاورزی هستند.
- حضور به موقع در کارگاه یا مزرعه یا تاسیسات دامپروری و همکاری با هنر آموز رشته مربوطه در تعلیم آموزش های ذیربط به هنر جویان .
- آموزش طرز استفاده از وسایل مورد نیاز به هنر جویان بطریق عملی و صحیح آن .
- قرار دادن مواد لازم مورد عمل در دسترس هنر جویان ونظارت بر استفاده ی صحیح از آن.
- دقت و مراقبت در حفظ ابزار کارگاه ؛ اصطبل ؛ آغل در رشته ی کشاورزی و آماده نگهداشتن آنها برای تعلیم .
- نصب و راه اندازی ماشین الات و تاسیسات جدید در داخل کارگاه (مزرعه و باغ اصطبل و...در رشته ی کشاورزی )
- اقدام در تعمیر وسایل و ابزار ماشین های تحت اختیار در صورت ... وم و اقدام لازم بمنظور جلو ... ری از خطرات ناشی از کار .
- همکاری با مکانیسین ماشین آلات در تعمیر ؛ تنظیم و راه اندازی ماشین آلات .
- نظارت در تحویل و تحول وسایل مورد استفاده هنر جویان در آ ... وقت به انار دار.
- گزارش موارد مشهود د بیماریهای ... اهی و دامی ؛ ... ... ماشین آلات و بروز آفات در مزارع (در رشته ی کشاورزی ) به مسئولان مربوطه ؛ مشارکت مستمر و فعالانه در امور آموزشی و تولیدی .
- رعایت سایر امور مربوطه عند ال ... وم .
عنوان پست : س ... رست بخش
شاغل این پست زیر نظر معاون فنی و مهارتی وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد :
- رعایت تقوی ... ی وتقوی خدمت .
- ارائه نظر م ... ی در مورد برنامه ریزی ساعت دروس کارگاهی با معاون فنی - همکاریبا هنر جویان در انجام کارهای عملی ومراقبت لازم از هنرجویان در حین انجام کارها - نظارت بر آماده نمودن لوازم ،وسایل و مواد برای انجام کلیه کارهای عملیمطابق دستورالعملی که از طرف هنر آموزان مربوطه ارائه می شود - نظارت بر جمع آوری وتنظیف و نگهداری لوازم و وسایل موجود در کارگاه - تنظیم فهرست وصورتهای لازم از وسایل ومواد موجود در کارگاه - تنظیم صورت مقادیر مصرفی مواد کارگاه ومواد باقیمانده واحتمالاً لوازم وموادی که باید ... یداری شود
- اقدام به تشکیل دفتر ثبت فعالیتهای کارگاهیونظارت بر ثبت توسط هنرآموزان - اعلام وسایل ولوازم مورد نیاز کارگاه بهمدیر هنرستان برای اقدام به ... ید - نظارت مستقیم بر کار هنر آموزانو ... کاران وعوامل کارگاه و انجام سایر امور ارجاعی در صورت ... وم
- رعایت سایر امور مربوطه عند ال ... وم .
عنوان پست : مسئول امور دفتری و امتحانات
شاغل این پست زیر نظر مستقیم رئیس و معاون / معاونین دبیرستان/هنرستان وظایف مشروحه ذیل ر انجام می دهد :
- رعایت اصول و موازین ... ی در انجام وظایف محوله
- همکاری با رئیس و معاون / معاونین دبیرستان در انجام وظایف مربوطه
- ارسال نامه های اداری و آموزشی دبیرستان به واحد های مربوط و دریافت پاسخ انها
- تنظیم پرسشنامه های آمار مربوط به کارکنان و اقدام در جهت ارسال آن به واحد های متقاضی با نظر رئیس و معاون / معاونین دبیرستان
- تهیه ی آمار دانش آموزان و ارسال آن به اداره ی مربوط و واحد های وزات خانه در صورت ... وم .
- در خواست ارسال مدارک تحصیلی دانش آموزان از سایر واحد ها و تطبیق وتایید مدارک تحصیلی و اقدام لازم در مورد آن.
- مراقبت و حفظ و نگهداری پروندههای تحصیلی دانش آموزان و کار کنان دبیرستان .
- انجام اقدامات لازم بمنظور اخذ کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و ضبط در پرونده ی آنها .
- انجام اقدامات لازم به منظور تعیین وضعیت دانش آموزان مشمول و آنها ئیکه ترک تحصیل کرده اند .
- وارد ... نامه های واصله در دفاتر ... کاتور و ... س و تسلیم به رئیس دبیرستان یا جانشین وی جهت ارجاع به متصدیان مربوط.
- اقدام به ثبت نام دانش آموزان با رعایت مقررات مربوطه و طبق دستور و نظر رئیس دبیرستان یا جانشین وی .
- برسی برگ انتخاب واحد دانش آموزان در نیمسال و تطبیق آن با مقررات و دستورالعملها .
- دریافت لیست ریز نمرات از دبیران و اقدام جهت صحافی و نگهداری آن در واحد آموزشی .
- تنظیم و وارد ... مشخصات و نمرات امتحانی دانش آموزان در دفاتر امتحانات و سیستم مکانیزه و همکاری با متصدی خدمات ماشینی.
- وارد ... نمرات امتحانی هر ترم در کارنامه و سیستم ومکانیزه و مکاری با متصدی خدمات ماشینی.
- است ... اج و اعلام سیستم نتیجه امتحانات در پایان هر ترم و ارسال ریز نمرات برای برای اولیاء دانش آموزان و باز گرفتن از آن .
- جمع و معدل ... ری نمرات در آ ... سال .
- انجام اقدامات لازم برای تمبر ... کارنامه ها با نظر ریاست دبیرستان
- انجام اقدامات لازمبه منظور صدور کارت شناسایی دانش آموزان
- تنظیم لیست مشخصات قبولشدگان جهت ارسال به اداره ی امتحانات در پایان هر ترم
- تهیه ی پیش نویس مکاتبات مربوطه
- تهیه گزارش های لازم
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط عندال ... وم
عنوان پست : مسئول امور دفتری و مالی و جمعدار اموال
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی و ... ی ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل خواهد بود:
- نظارت بر کار متصدیان امور دفتری و امتحانی دبیرستان .
- مراقبت بر تنظیم لیستهای ریز نمرات امتحانی دانش آموزان وتحویل به دبیر مربوطه جهت ثبت نمرات در آنها .
- مراقبت در حسن اجرای مقررات وبخشنامه ها ودستورالعملها وآئین نامه های مربوط در آنها .
- تنظیم بودجه سالیانه مدرسه با نظر مدیر دبیرستان یا جانشین وی وانجام اقدامات لازم به منظور به تصویب رساندن آن .
- تنظیم دفاتر رو ... مه ودفترکل وبانک ودفتر درآمدو هزینه وتفکیک سهمیه وجوه شهریه دریافتی .
- اقدام به اخذ فیشها ی بانکی وجوه شهریه ،هلال احمر ، امور تربیتی وتربیت بدنی وسایر وجوه از دانش آموزان طبق مقررات وصدور قبوض رسید مربوط به آنها وواریز به حساب مخصوص در پایان هر روز.
- تنظیم گزارش مربوط به دریافت فیشهای فوق الذکر از دانش آموزان وتسلیم به مدیر دبیرستان.
- امضای اسنادوسایل ولوازم ... یداری شده .
- مراجعه به حسابداری آموزش وپرورش مربوط به جهت اخذ فیشهای حقوقی کارکنان مدرسه وتحویل به آنها .
- اقدام به حفظ وحراست اموال ووسایل که وسیله آموزش وپرورش مربوط ... یداری وبه آموزشگاه اعطاء شده است .
-ثبت کلیه درآمدها وهزینه های دبیرستان در دفتر مالی وتهیه اسناد مربوط وتنظیم ترا ... مه مالی در پایان هر سال تحصیلی .
-شرکت در شورای مالی دبیرستان وهمکاری با اعضا6 .
-تهیه دفتر ،اموال ثبت وشماره گذاری کلیه تجهیزات واموال دبیرستان در آن برابرمقررات .
-پیش بینی اموال مورد نیاز وتهیه لیست آن قبل از شروع سال تحصیلی وارائه آن به مدیر دبیرستان جهت اقدام لازم .
-تهیه لیست اموال اسقاطی وگزارش به مدیر دبیرستان جهت تعیین تکلیف .
-همکاری در تحویل وتحول اموال مدرسه هنگام تغییر مدیر دبیرستان وتایید وامضای صورتجلسه مربوطه .
-انجام سایر امور ارجاعی مربوط عندال ... وم .

عنوان پست : متصدی امور دفتری
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی و ... ی ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل خواهد بود:
- همکاری با رئیس ومعاونین ومدیر دروس دبیرستان در انجام وظایف مربوط .
- تنظیم برشناسنامه های مربوط به کارکنان وارسال به واحدهای متقاضی با نظر رئیس .
- تهیه آماردانش آموزان وارسال آن به اداره مربوط در صورت ... وم.
- درخواست مدرک تحصیلی دانش آموزان از سایر مدارس وبررسی مدارک واقدام به رفع نقص احتمالی از طریق مراجع ذیربط .
- مراقبت در حفظ ونگهداری پرونده های تحصیلی دانش آموزان وکارکنان دبیرستان .
- انجام اقدامات لازم به منظور تعیین وضعیت دانش آموزان مشمول وآنان که ترک تحصیل کرده اند .
- صدور ،تمدید ،ابطال وبایگانی کارت تحصیلی دانش آموزان .
- جمع ومعدل ... ری نمرات در پایان هر نیم سال و پایان دوره متوسطه .
- است ... اج آمار قبولی ها ومرودی ها وتهیه لیست افرادی که درس آنها در دبیرستان ارائه نمی شود .
- تهیه وتنظیم ریز نمرات امتحانی دانش آموزان مشروط وارائه به رئیس دبیرستان جهت امضاء وارسال به واحد متقاضی
- همکاری در انجام امور مربوط به امتحانات پایانی برطبق دستورالعملهای مربوط .
- تنظیم لیست مشخصات قبول شدگان جهت ارسال اداره آموزش وپرورش ذیربط.
- صدور گواهی هاتحصیلی برای دانش آموزان .
- همکاری در ثبت نام دانش آموزان با رعایت مقررات وتنظیم وتکمیل وضبط سوابق تحصیلی آنان .
- انجام دادن امور مربوط به کلیه مکاتبات واحد آموزشی وثبت نامهای وارده وصادره در دفتر مربوط وبایگانی آنها .
- اعلام به موقع م ... ومات ووسایل مورد نیاز به مسئول مربوطه .
- تنظیم ونگهداری نامه های رسیده بر حسب تاریخ وثبت نام ها .
- گزارش افراد مشروط ودانش آموزانی که برای سومین بار از یک یا چند واحد نمره نیاورده اند به رئیس دبیرستان .
- حضور مرتب در دبیرستان در طول سال تحصیلی وایام مقرر در تعطیلات فصلی .
- تنظیم دفتر امتحانات وکارنامه هاوسایر مدارک تحصیلی ومسدود ... به موقع دفتر امتحانات دفتر آمار ولیست ریز نمرات دبیران .
- است ... اج وابلاغ کتبی نتیجه امتحانات هر نیم سال به دانش آموزان واولیاءآنان .
- متصدین امور دفتری در اجرای وظایف خود در برابر مدیر دبیرستان مسئول می باشند .
- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت ... وم .
عنوان پست :متصدی امور دفاتر امتحانی
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی و ... ی ومطابق مقررات اداری ومالی زیر نظر رئیس دبیرستان/هنرستان عهده دار وظایف مشروحه ذیل خواهد بود:
- رعایت دقیق موازین ... ی وقانونی درانجام وظایف محوله .
- همکاری با مسئول امور دفتری ومعاون دبیرستان در انجام وظایف مربوط .
- تهیه وتنظیم ریز نمرات امتحانی دانش آموزان منطقه وارائه به رئیس جهت ارسال به واحد متقاضی .
- تنظیم ووارد ... مشخصات ،نمرات امتحانی دانش آموزان در لیستهای دفاتر وکارنامه ها.
- تنظیم لیست مشخصات قبول شدگان امتحانات نهائی جهت ارسال آموزش وپرورش .
- وارد ... نمرات امتحانی هر نیم سال تحصیلی ودوره تابستانی در برگ اعلام وارسال بموقع آن جهت اولیاءدانش آموزان وباز تحویل گرفتن از آنان .
- جمع ومعدل ... ری بموقع نمرات امتحانی طبق آئین نامه امتحانات نظام جدید متوسطه .
- است ... اج نتیجه دانش آموزان در پایان هر ترم (نیم سال تحصیلی /دوره تابستانی )رعایت مفاد آئین نامه امتحانات با نظارت رئیس واعلام نتیجه کتبی به اولیاءدانش آموزان .
- صدور پروانه قبولی فارغ ... حصیلان دوره تحصیلی مربوط در صورت ... وم .
- انجام اقدامات لازم برای الصاق تمبر به کارنامه ها طبق مقررات مربوطه .
- تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه .
- مراقبت در حسن اجرای مقررات وبخشنامه هاودستورالعملها وآئین نامه های .
- اقدا م به اخذ صورت اسامی دانش آموزان غایب از رئیس یا معاونان واعلام غیبت .
- تشکیل پرونده های عادی دانش آموزان .
- درخواست مدارک تحصیلی دانش آموزان از اداره آموزش وپرورش متبوع وتطبیق وتایید مدارک تحصیلی واقدام لازم در مورد آنها .
- تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه .
- انجام سایر امور ارجاعی .
عنوان پست :مشاوره
شاغل این پست عهده دا ... اسداری ازارزشهای ... ی وانقل ... وهمکاری درایجادفضای سالم تربیتی، ... واخلاقی در بین دانش آموزان بوده که مطابق مقررات زیرنظررئیس دبیرستان/هنرستان موظف به انجام وظایف ذیل می باشد:
الف- در ارتباط با دانش آموزان
- ایجاد زمینه لازم برای بالا بردن سطح آگاهیهای دانش آموزان به ویژ ... ها وتوانائیهاومحدودیتهای فردی .
- شناسائی دانش آموزان که دارای مشکل تحصیل ،تربیتی از طریق مختلف وکوشش جهت رفع یاتقلیل آن مشکلات
- گردآوری اطلاعات در مورد دانش آموزان مشکلدار از طریق اولیاء ومربیان وپرونده های تربیتی تحصیلی همکاران وسایر مواد ... وم .
- آشنائی مشاور با اجرای تستها وتفسیر نتایج از جمله تستهای شخصیتی،هوشی،پیشرفت تحصیلی،استعداد و رغبت هسته مشاوره ویا کلنیک مشاوره ودرمان .
- شناسائی دانش آموزان دارای استعدادهای ویژه واعمال پی ... ری های لازم.
- انجام مشاوره فردی با دانش آموزان در امور تحصیلی ،تربیتی وخانواد ... آنان .
- انجام مشاوره گروهی با دانش آموزان در امور تحصیلی ،تربیتی وخانواد ... آنان .
- ارجاع دانش آموزان دارای مشکلات حاد وغیر قابل حل در واحدهای آموزشی به مراکز تخصصی ذیربط .
- ثبت وضبط اطلاعات وسوابق مربوط به مطالعات وبررسیهای انجام شده.
- مشاوره فردی وگروهی تستها و آزمونهای اجرا شده وموارد دیگردر پرونده مخصوص ومحرمانه(پرونده تربیتی تحصیلی وکارت مطالعه موردی ).
- آشنا ... دانش آموزان با اه ... وبرنامه های مشاوره ونقش مشاور در مدرسه وجامعه از طریق ارائه اطلاعات ، ایراد سخنرانی واستفاده از رسانه های گروهی .
- آشنا ... دانش آموزان با ساختار نظام آموزش وپرورش ،قوانین ودستورالعملها ومقررات آموزشی .
- کمک به خانواده های مشکل دار ازطریق موسسات ونهادهای حمایتی وخیریه.
ب – درارتباط با همکاران
- جلب همکاری سایر کارکنان در اجرای برنامه راهنمائی مشاوره .
- تعاون وهمکاری با مربیان وسایر دبیران جهت شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان وپیش ... ری از مشکلات اخلاقی ورفتاری وتحصیلی آنان .
- شرکت در جلسه شورای دبیران .
- همکاری با دبیران راهنما جهت بررسی علایق وعملکرد دانش آموزان در نمرات درسی .
- نظارت بر کار دبیران راهنما وایجاد هماهن ... لازم بین آنان ط