موجود فروشگاه -   نویسنده : محمد حجازی  - ی - گالینگور - نشر ابن سینا1335ش چاپ هشتم  ۵۴۳ ص - مجموعه داستانهای کوتاه و مقالات ادبی و اجتماعی  -