م .  - رحلی - گالینگور - جاپ اول ایران تهران نشر ری 1363 ش - تجدید چاپ در ایران ار روی چاپ 1383 م فرانسه - جلد اول 1077ص دو ستونی + 12 ص - جلد ششم شامل 887 ص - از   r-z - تایخ مقدمه به قلم نویسنده  در سال 1964 میلادی درج شده - جلد 7 شامل 31+ 28+ 514 ص - شامل لغات اضافه شده بعدی میباشد -  

dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise  

par paul robert