نامه ۱۶۰ تن از نمایندگان به رئیس جمهور در اعتراض به انحلال مدارس استعدادهای درخشان و نمونه

عضو هیات رئیسه مجلس نامه ۱۶۰ تن از نمایندگان به رئیس جمهور برای انحلال مدارس استعدادهای درخشان را قرائت کرد.

احمد آبادی فراهانی درنشست علنی عصر امروز مجلس شورای ی نامه ۱۶۰ تن از نمایندگان به رییس جمهور را قرائت کرد.


به گزارش نامه نیوز، در این نامه در خصوص مبحث انحلال مدارس استعدادهای درخشان و نمونه تی از طریق لغو برگزاری آزمون اشاره شده است.