برخی از قوانینی که باید موقع صحبت با همسر رعایت کرد:1-انتقاد از خود قبل از انتقاد از همسر 2- نسبت ندادن صفت منفی 3- مقدمه چینی 4-جبران 5- ده گیری ن 6- عوض ن بخث 7- مقایسه ن در انتقاد 8-قطع ن حرف همسر 9- به میان نکشیدن دشمنی ها و ناراحتی های گذشته