سلامتی اون بچه ای که وقتی رفت سر یخچال و دید هیچی توش نیس یه نگاه به مادرش کرد و دید چشمای مادرش پراز اشکه و سرش پایینه..

با دستای کوچیکش اشک مادرشو پاک کرد و گفت:

یعنی "ریدی" با این شوهر پیدا ت!!!