تاریخ عزاداری های سنتی خوانسار ، جلد اول، مولف حمید رضا میرمحمدی انتشارات فرهنگ و شه جاوید چاپ اول 1397 ( محرم الحرام 1440 ق)

کتاب فوق بر اساس آنچه در مقدمه آن آمده است جلد اول از مجموعه سه جلدی تاریخ عزاداری های سنتی خوانسار است. مجلد فوق در 332 صفحه و در 6 فصل تنظیم و ارائه گردیده است .

مباحث مورد بحث در مجلد اول عبارتند از :

- تاریخ عزاداری در ایام محرم خوانسار(هیات مذهبی)

- عزاداری در بیوت علماء خوانسار

- تعزیه خوانی در خوانسار

- هیات قمه زنی در خوانسار

- یادنامه ذاکران حسینی در خوانسار

- شاعران اشعار عاشورایی در خوانسار

آنچه از نظر تاریخی بر غنای اثر فوق افزوده است ارائه اسناد و مدارک فراوان و تصاویر مربوط به سابقه عزاداری سنتی در این شهر است . لازم به ذکر است که اکثر مطالب ارائه شده در تاریخچه هیات های مذهبی به صورت میدانی مورد مطالعه قرار گرفته و برای اولین بار به رشته تحریر در آمده است .

امید است انتشار مجلدات دیگر اثر فوق بتواند بخش های دیگری از تاریخ مذهبی و پیشینه پربار علمی و فرهنگی خوانسار را به علاقه مندان ارائه نماید.