1- حضرت ... علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشم و غضب آلود ... باعث فساد و تباهی عقل است و آدمی را از صلاح و صواب دور می سازد.

2- حضرت ... علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشم شدید، چگون ... گفتار را تغییر می دهد، اساس استدلال را به هم می ریزد، تمرکز فکر را از میان می برد، و فهم آدمی را پراکنده می سازد.

3- حضرت ... علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشم، کلید تمام بدیها و شرور است.

4- حضرت ... علی (علیه السّلام) فرموده اند: در کشاکش ان ... زه های ... و غضب، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

5- حضرت ... علی (علیه السّلام) فرموده اند: غضب، عقل های مردم را فاسد می کند و آدمی را از درستکاری و صلاح دور می سازد.

6- حضرت ... علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشونت و تندخویی خود نوعی از دیوان ... است، زیرا تندخو پس از تسکین خاطر و به خود آمدن پشیمان می شود. اگر ... ی پس از تندی و بران ... خت ... پشیمان نشد جنونش ثابت و پابرجا است.