بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم


university paradise

اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!

البته در هیچ ق نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آ تش!..

سبحان الله

سبحان الله سبحان الله

پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...

ادامه مطلب