بسم الله الرحمن الرحیم


+بعضی وقتها بخشی از خود را شناختن آدم را به وجد نمی آورد

میشود علت همه دغدغه ها و دل نگرانی ها..