قابل توجه مدیران محترم مدارس منطقه مهربان

با توجه به زمان آغاز معاینات غربالگری مراکز و خانه های بهداشت منطقه از تاریخ 96/03/23 ؛ مقتضی است مدیران محترم جهت اطلاع از وضعیت سلامتی دانش آموزان پایه های اول ابت ، چهارم ابت ، پایه ی هفتم و پایه ی دهم، فرم مربوط به نتایج معاینات ارزی را از اولیا درخواست نمایند. ( لازم به توضیح است این فرم در خانه های بهداشت موجود است و نیازی به ارائه آن برای دانش آموزان توسط مدارس نیست . فرم مذکور پس از انجام کلیه مراحل ارزی توسط مراکز و خانه های بهداشت تکمیل و از طریق والدین به مدرسه محل ثبت نام تحویل داده می شود که لازم است در پرونده دانش آموزان بایگانی شود)