فروشگاه بزرگ الماس

فروشگاه بزرگ الماس از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58
مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واری مه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به ت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت ان، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر م ی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.

این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:

1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او

2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران

3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]

4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]

5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران

6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مست تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی د ایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.

تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

1)ناظر شورای بورس

2)نمایندة هیأت مدیرة بورس

3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.

تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.

مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.

اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.

مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

1)ادارة امور بورس

2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع

3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل

4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه

5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث

6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس

7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر انی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.

تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا ا اج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.

دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.

این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.

مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

1) تابعیت ایران

2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر

3) داشتن حسن شهرت

4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن

5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار

6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه

7) اجازة هیأت مدیرة بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.

مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی ایران بسپارند:

الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط

ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.

میزان تضمینی که باید س شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]

مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بی د
برچسب ها : مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار - بورس ,هیأت ,اوراق ,کارگزاران ,مادة ,بورس، ,اوراق بهادار ,هیأت پذیرش ,بورس اوراق ,هیأت مدیرة ,شورای بورس ,بورس اوراق بهادار ,بانک مرکزی جمهوری ,مر
مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار بورس ,هیأت ,اوراق ,کارگزاران ,مادة ,بورس، ,اوراق بهادار ,هیأت پذیرش ,بورس اوراق ,هیأت مدیرة ,شورای بورس ,بورس اوراق بهادار ,بانک مرکزی جمهوری ,مر
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخو
دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازا ولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران د.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام « شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط ت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که ت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار ت بود و ت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب ی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به ح تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اه تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه تی در مجلس شورای ی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر تی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای تی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر تی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر ش تن انحصار چند شرکت تی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اه خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از ی ال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اه ، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسکهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسکهایی بیمه شده جمع آوری کند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اکنون شرکتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند که این آمارها فاقد یک برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبة نرخ بیمه طبقات مختلف ریسک است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای کل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمة مرکزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین کرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمة برای کلیة تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.


2- روز آمد شدن تعرفه ها

روش نظارتی بیمة مرکزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف کلیة شرکتهای بیمه ا امی است ودر مواردی که برای یک ریسک خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شرکت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اکنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات[1]) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یک بازار رقابتی نظارت تعرفه ای کارایی مطلوب را ندارد و کنترل آن مشکل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کارایی تعرفه کاهش می یابد چرا که شرکت بیمة خصوصی می خواهد با ارزی دقیق ریسک و تضمین حق بیمه فنی و کنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب کند. در حالیکه وجود تعرفه از ابتکار عمل بخش خصوصی می کاهد. نظارت مالی شرکت بیمه در تعیین حق بیمه عمل دارد و می تواند هر نرخی را که فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود که شرکت از نظر مالی دچار مشکل شود.


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بی د
برچسب ها : مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران - بیمه ,بیمة ,خصوصی ,شرکت ,شرکتهای ,صنعت ,صنعت بیمه ,شرکتهای بیمه ,خصوصی سازی ,مرکزی ایران ,شرکت بیمة ,بیمة مرکزی ایران ,بیمه مرکزی ایران ,جبران خس?
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه ,بیمة ,خصوصی ,شرکت ,شرکتهای ,صنعت ,صنعت بیمه ,شرکتهای بیمه ,خصوصی سازی ,مرکزی ایران ,شرکت بیمة ,بیمة مرکزی ایران ,بیمه مرکزی ایران ,جبران خس?
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون
تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجا
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135
تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

روش تحقیق :

در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است.

مقدمه :

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.

از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر ی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.

در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران دمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد، نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر، ایران و » است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی».

تبلیغات (advertising)

در بسیاری از کتب و مقالات علمی در مورد بازاری ، بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات communication تعبیر کرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یک علت منطقی و رفتارشناسی است.

تبلیغت به معنی انتشار یک پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستی به هدف یا اه معین بازرگانی ، ، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش، هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“، اطلاع رسانی و راهنمایی به یداران بالقوه کالاها و خدمات در مورد کیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و کالا دیگر اطلاعاتی است که احتمالاً در تصمیم گیری یدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم که باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاری عنایت داشت.

دسته اول : عناصر مادی محیط یا بازار هدف بود که میتوان مهمترین آنها را جمعیت و خصوصیات آن، توسعه اقتصادی، سرمایه های مالی انسانی وقتی و بالا ه علوم و تکنولوژی نام برد.

دسته دوم : عناصر غیر مدی محیط یا بازار هدف بود که از آن زمره؛ خانواده، نهادهای مذهبی، آداب و رسوم، ارزشها ، قوانین ، هنر و زبان و ادبیات را میتوان برشمرد.

دسته سوم : آمیخته بازاری نام داشت که به هفت p موسوم است و معادلهای فارسی آنها را باید محصول یا کالا، قیمت ، توزیع، پیشبرد فروش، بسته بندی، روابط عمومی وقدرت نامید.

قیمت (price)

شاید قیمت یکی از مهمترین عنصر در آمیخته بازاری باشد بسیاری از مصرف کنندگان یا مشتریان کالا اعم از داخلی یا خارجی را میتوان با حربه قیمت کمتر، یا تخفیف بیشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمی سایر عناصر آمیخته بازاری اهمیت کمتری از قیمت ندارند، ولی به علت قابل اندازه گیری بودن قیمت و امکان مقایسه سریع آن با کالاهای مشابه، این عنصر اهمیت بیشتری یافته است. تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت بر خلاف گفته کلیشه ای رایج که عرضه و تقاضا را تعیین کننده قیمت می داند، به عوامل متعدد و متنوعی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقایت یا انحصار، قوانین مالی و محاسباتی، هزینه های توزیع و ... بستگی دارد.

1- آموزش نیروی انسانی و افزایش کارایی

2- کاهش هزینه نهایی

3- افزایش مقیسای تولید و صرفه جویی های حاصله

4- استفاده از حداکثر ظرفیت و جلوگیری از عامل ماندن عوامل تولید

5- به هنگام نمودن تکنولوژی

6- کاهش ضایعات

در بازارهای خارجی عوامل دیرگی نیز درتعیین قیمت دخ دارند از جمله :

1- نرخ ارز

2- هزینه های حمل ونقل

3- بیمه

4- عوارض گمرکی

5- سود بازرگانی کشور مقصد

روشهای تعیین قیمت با توجه به استراتژیهای بازاری بنگاه اقتصادی :

1- تعیین قیمت براساس محاسبه انواع هزینه ها و افزایش سود بنگاه

2- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

3- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در ح انحصار

4- تعیین قیمت براساس شرایط بازار

بسته بندی (packaging)

نخستین قوم که اقدام به بسته بندی نمود، قوم کارتاژ (مراکش فعلی) بود. بعد آسیائیها و به ویژه چینیها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده کالا به دستاوردهای مهمی رسیدند. و اروپائیان با اختراع ماشین آلات بسته بندی انواع مقسم ها و ضربه گیرها و سایر وسایل مربوط به بسته بندی، این فن را تا حد یک رشته تخصصی گسترش و تکامل بخشیدند.

بسته بندی به معنی ساخت یا تهیه و تعبیه ظرف یا محافظی است که سلامت کالای مظروف را در فاصله زمانی بعد از تولید ودر مراحل حمل و نقل، انبارداری و توزیع، تا مصرف نهایی حفظ نموده و از بروز صدمات احتمالی فیزیکی، شیمیایی در آن جلوگیری نماید. هرگونه بی دقتی یا تسامح در روش با کیفیت بسته بندی باعث ایجاد عوارض غیرقابل جبران در نوع کیفیت، افت شهرت، کوتاهی عمر و بالا ه عدم مرغوبیت کالا میگردد.

بسته بندی به عنوان یک صنعت، در توسعه بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش سرعت مبادلات، افزایش صادرات، بهبود روشهای عرضه و فروش اثر مستقیم دارد.

بسته بندی از 4 دیدگاه مختلف :

1- از نظر مواد اولیه مورد اسفتاده مانند : بسته های چوبی، مقوایی و کیسه ای

2- از نظر محتوی و مظروف، مانند :سبزیها و میوه های تازه، حبوبات، مایعات ، دارو، پودرهای شیمیایی و لوازم خانگی و...

3- از نظر تکنولوژی تولید، مانند : بسته بندی واکیوم شده، بسته بندی پلی اتیلن ، بسته بندی های استپیک (عاری از وجود باکتریها و میکروبها)

4- از نظر توزیع فیزیکی ، مانند : بسته بندی برای مصرف کننده ، بسته بندی برای حمل و نقل و بسته بندیهای بزرگ صنعتی با اسفتاده از پ

روابط عمومی (public relation)

روابط عمومی به مجموعه ای از حرکات و فعالیتهای بازاری اطلاق میشود که به منظور جلب و جذب افکار و تمایلات و احساسات مصرف کننده به سوی تولید کننده یا به نفع یک نام تجاری خاص صورت می گیرد. روابط عمومی یک استراتژی جذبی است. بدیهی است که تغییر عادات مصرفی و اعتقادات و باورهای مصرفی در بلندمدت و پس از طی یک فرایند طولانی حاصل می گردد، ولی پس از آنکه عادات مصرفی در جهت موافق با مصرف کالای خاص شکل گرفت نه تنها تغییر مجدد آن دشوار است بلکه میتواند در گسترش بازار آن کالا نیز بسیار مؤثر باشد.

فعالیتهای روابط عمومی شامل تحقیق و بررسی در مورد افکار، عقاید، آداب و رسوم، سنن، طرز تلقیها ، ارزشهای حاکم درجامعه و از طریق برگزاری مراسم عمومی و فرهنگی، سمینارها، جشنها ، مسابقات ورزشی ، تقبل هزینه های امور خیریه و عام المنفعه، پشتیبانی از نیازمندان، حمایت از مادران و ک ن و بالا ه کلیه اموری که بتوان با تکیه براحساسات مصرف کننده، نظر موافق او را نسبت به یک مؤسسه تولید کننده ، یک کالای خاص جلب کرد.

قدرت (power)

قدرت در بازاری به معنی استفاده و برخورداری از حمایت روسای با نفوذ تشکیلات اداری و ، مجالس قانونگذاری و مقامات عالیه کشور در جهت ورود به بازار خاص یا انجام فعالیتهای خاصی است.

از مثالهای معروف استفاده از قدرت بازاری ، مورد واقعی شرکت بین المللی پپسی کولا برای ورود به بازار هندوستان است. تا سال 1978 بازار نوشابه های غیرالکلی در هندوستان در اختیار کمپانی کوکاکولا بود. در این سال ، پپسی کولا با یک برنامه ریزی دقیق و از طریق به کارگیری قدرت گروهی از سرمایه گذاران هندی توانست رقیب سرسخت خود کوکاکولا را از میدان خارج کند. پپسی کولا برای بدست آوردن حمایت مقامات تی و قانونگذاران محلی به ت هند پیشنهاد کرد در قبال کمکهایی که به فراورده های کشاورزی انجام دهد (که مبلغ آن نیز کمتر از هزینه واردات پپسی کولا به هند نخواهد بود). اجازه ورود به بازار هند را پیدا کند به این ترتیب پیشنهاد فوق بازار عظیم نوشابه های غیرالکلی هندوستان از دست کوکاکولا خارج شد.

اصول و مفاهیم ارتباطات بصری

شناخت پیدا نسبت به آنچه ارتباط بصری خوانده میشود مانند یادگیری زبان است. زبانی که تنها از تصویر تشکیل شده است. تصاویری که برای ملل مختلف با زبانهای خاص خودشان معنایی ی ان دارند. زبان بصری زبانی است محدودتر از زبانی که با آن صحبت می کنیم ولی مسلماً ارتباطی مستقیم تر برقرار می کند و مثال بارز آن یک خوب است که اگر تصاویر بتوانندداستان را خوب بیان کنند دیگر احتیاجی به استفاده از واژه ها نخواهد بود.

بنابراین ارتباط بصری وسیله ای برای انتقال از یک فرستنده به یک دریافت کننده است که هیچ چیز نمیتواند جایگزین آن شود ولی به شرط اولیه آن دقیق بودن اطلاعات، عینیت داشتن علامات، وجود سیستم رمزی واحد و عدم وجود سوء تفاهم است و در چنین شرایطی بسیار راحتتر و مستقیم تر میتواند با مخاطب ارتباط برقرار نمود بدون اینکه ملیت، زبان ، نژاد و ... او در این رابطه دخیل می باشد. پر واضح است که برخی از پیامهای بصری که برای مردمی خاص با فرهنگی خاص طراحی میشوند فقط برای همان مردم مفهوم خواهند داشت زیرا هر آن چیزی را می بیند که در باره اش اطلاعاتی دارد با این حال اصول عمومی و مبادی سواد بصری در همه موارد عادی صحیح است.

در دنیای تصاویر تبلیغاتی که به کار ارتباطات و اطلاعات بصری می آیند قواعدی وجود دارد. این قواعد حاصل پژوهشها و بازبینی هایی بر پایه اطلاعات آماری است. پس ضرورت پژوهشهایی بصری که بر پایه ویژگیهای روانشناختی محصول به منظور یافتن تصاویری که دارای ارتباط با نتیجه منطقی رنگ و فنون متناسب با آن است به میان می آید و به طور مثال باید سطح فرهنگ آن دسته از مردمی که اطلاعاتی خاص دریافت می کنند در نظر گرفت تا به نتیجه ی قابل قبول رسید.

حال این سؤال مطرح میشود که مگر هدف فراگیری شیوه های پیشرفته تر جهت ب آمادگی برای رویارویی با آینده نزدیک نیست؟ پس چرا در مدارس و های هنری به جای هنر گذشته، روشهای نوین را آموزش نمیدهند؟ گذشته هرگز قابل بازگشت نیست و ادوار هنری گذشته نیز هیچ گاه تجدید نمیشوند. گذشته میتواند حاوی بار اطلاعاتی فرهنگی باشد و نباید آن را از زمان خودش جدا کرد. البته اگر ما معتقد به علم بودن ارتباطات بصری هستیم باید بپذیریم که علم بشر نیز در طی تکامل او، روند تکاملی داشته و همانند همه علوم دیگر چون فیزیک، ریاضی و … برخی از برداشته های گذشته را در زمان حال فقط در موقعیتی خاص قابل قبول است مانند اصول مکانیکی نیوتن که فقط نسبت به ناظر ایستا درست است و در شرایط دیگر خیر، و همچنین برخی از برداشتهای علمی گذشته در امروز دیگر قابل قبول نیست مانند نظر به غیر قابل تفکیک بودن اتم در زمان د ون، به هر حال برای پیاده یک برنامه آموزشی در مدارس هنری دو روش وجود دارد، نخست روش ایستا و سپس پویا روش ایستا بدین گونه است که شاگردان به اجبار خودشان را برنامه ای وفق می دهند ه غالباً به گذشته تعلق دارد یا به هر حال روشی است که در اکثر موارد از واقعیت علمی روزمره دوره است. روش دیگر این است که برنامه به تاریج شکل می گیرد و به طور مدام با خود اشخاص و مشکلات آنها در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد، مشکلاتی که با زمانه پیش می رود. پر واضح است که در ح دوم هنرجو با مسایل روز پیشرفته و تداخل بیشتری با جامعه ای خواهد داشت که آثارش را می پذیرند و عمق آثارش بیشتر خواهد بود.

برونوموناری (bruno monari) طراح را در حوزه وسیعی از فعالیتهای انسانی دخیل می داند و حوزه های متفاوتی از طراحی مثل طراحی تجسمی – (visual design) طراحی صنعتی (industrial design) طراحی گرافیکی (g hic design) و طراحی پژوهشی (desegno dircerco) را در نظر می گیرد طبق نظر او وظیفه طراحی تجسمی خلق تصاویری است که عملکرد آنها برقراری ارتباطی ارتباطهای بصری و اطلاعات بصری است. وظیفه طراحی صنعتی صنعتی طرح اشیاء مصرفی بر مبنای قواعد اقتصادی، مطالعه وسایل تکنیکی و مواد گوناگون ساخت آنهاست، عملکرد عمده طراحی گرافیک در دنیای چاپ، کتاب، پوستر و آگهیهای تبلیغاتی چاپی است وعملکرد طراحی پژوهشی نیز تجربه ساختارهای تجسمی در دو بعد یا بیشتر است و پژوهشهایی در زمینه تصویر با استفاده از وسایل سینما.

با توجه به این تقسیم بندی موناری ممکن است در ابتدا طراحی گرافیکی را مختص امور تبلیغاتی بپنداریم درحالیکه اگر مثالهایی از جلوه ی تبلیغات را مانند بسته بندی در نظر بگیریم می بینیم به هر 4 حوزه ی طراحی مربوط می گردد. به عنوان مثال اگر چه طراحان صنعتی و گرافیک با دیدگاههای مختلفی به موضوع بسته بندی می نگرند ولی انطباق کامل این دیدگاههاست که تصویری شفاف و روشن از بسته بندی و محتوی آن را در اختیار مشتریان قرار می دهد. طراحان صنعتی، موضوعاتی نظیر انواع حفاظتها (فیزیکی، شیمیایی و ...) نوع ارتباط فیزیکی (ارگونومیکی، آنتروپومتری) گروه عوامل انسانی با بسته بندی مانند ارتباط کارگران خطوط تولید، عوامل توزیع ، فروشندگان و یداران نهایی، ارتباط تجهیزات حمل با نوع محصول و بسته بندی، نقش بسته بندی در استفاده یامصرف کالا (مثل نقش بسته بندی در چگونگی مصرف شامپو و ... ) هویت های سه بعدی و بصری ، مواد مصرفی مناسب برای کالا و موضوعاتی را که به طور کلی به رویکردهای انسان با بسته می پردازد، در نظر میگیرد. و طراح گرافیک به اصول مبادی سواد بصری در برچسب و ... در مجموع حاصل این دو حوزه به ظاهر متفاوت است که برداشتی صحیح یا غلط از محتویات بسته به ما میدهد و ما را مشتاق به ید کالا نموده و یا از ید آن منصرف میگرداند. باید توجه داشت که به طور کلی تصاویر فاقد عینیت از امکانات کمتری جهت برقراری ارتباطات بصری برخوردارند، تصاویر قابل ارایه باید برای همه روشن وقابل فهم باشند در غیر اینصورت نمیتوان عنوان ارتباط بصری را به آنها اطلاق کرد و در واقع باید آن را هرج و مرج بصری نامید. نه ارتباط بصری.

هر فردی انبوهی از تصاویر که در طول زندگی او شکل گرفته را در ذهن دارد که در واقع بخشی از دنیای درون او را شکل می دهند. با این مجموعه شخصی است که ارتباط برقرار میشود. در این مجموعه از تصاویر فردی است که باید تصاویر عینی را جست و جو کرد. تصاویری که در بسیاری از افراد ، نقطه ای مشترک دارند. به این ترتیب است که خواهیم توانست کدام تصویر، کدام شکل، کدام رنگ مناسب را به کار ببریم تا متناسب با گروه مشخص باشد.

هر طرحی از آثار و علاماتی تشکیل میشود و باید گفت که علایم هستند که به طرح حساسیت می بخشند. حساسیت بخشیدن به یک موضوع در جلب توجه و گسترش امکانات ارتباطی بسیار مهم است مثلاً یک ورقه کاغذ سفید با سطح صاف چندان جلب توجه نمی کند اما اگر سطحش چین خورده باشد مخصوصاً اگر چین خوردگی شکلی آشنا داشته باشد، انظار را متوجه خود میسازد.

در این راستا می توانیم پیام را در وهله اول به دو قسمت کنیم: یک قسمت شامل اطلاعاتی میشود که به وسیله پیام انتقال پیدا می کند و قسمت دیگر شامل وسایل انتقال بصری است. وسایل انتقال بصری در برگیرنده مجموعه عناصری است که پیام را قابل رویت می سازند و عبارتند از : بافت شکل، ساختار ابزار، نمونه های قابل تکرار و حرکت.

در همین راستا پیامهایی که در موقعیتهای متفاوت از مقابل ما می گذرند را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. یکی ارتباط اتفاقی و دیگری ارتباط عمدی. ارتباط بصری زمانی که به صورت اتفاقی رخ میدهد میتواند به وسیله دریافت کننده اش خواه به عنوان پیامی علمی و خواه به عنوان پیام زیبایی شناسی یا هر چیز دیگر، آزادانه تفسیر شود در حالیکه یک ارتباط بصری عمدی باید بدان گونه ای دریافت شود که تمام منظور فرستنده را منع کند.

پس به طور کلی مسأله روشن بودن وسادگی موضوع همیشه مطرح است. برای تلخیص یک موضوع کار فراوانی لازم است اما برای ارایه اطلاعات دقیق باید اضافات را از بین برد، نه اینکه با افزودن زواید اطلاعات را پیچیده تر کرد.

حال به عنوان مثالی موردی از تبلیغات ویژگیهای آگهی را ذکر می کنیم :

در این زمینه تبلیغات چی های قدیمی مانند امروزیها معتقد بودند اعلان باید مشتی باشد که بر چشم فرد می آید. آگهی خبابانی باید سایر اعلانها را تحت الشعاع قرار دهد همانطور که آگاهیهای دیگر هم باید دارای چنین ویژگی باشند. در مجموع هر آگهی باید کاملا از سایر آگهی ها متمایز باشد، چشمگیر باشد، با سماجت توجه رهگذران را به سوی خود جلب کند و به سرعت بر آنان تأثیر گذارد. ترکیب و تقسیم آگهی به سطوح متفاوت بر پایه رنگ موضوع مورد نظر صحیح نیست. آگهی هایی که به این شکل تهیه میشوند بین آگهی های دیگر محو میشوند زیرا هر بخش جدا شده از مجموعه آن با نزدیکترین آگهی ارتباط بصری پیدا می کند به همین دلیل این ارتباط به تناوب اطلاعات نادرسی را به بیننده انتقال می دهد و علاوه بر اینکه موجب پریشانی ذهن میشود رس پیام را نیز از بین می برد. طراح در تصاویر باید همواره زمینه ای که تصویر را بر آن نقش خواهد کرد در نظر داشته باشد و نیز باید بداند که میتواند تصوری دلخواه و قابل تفکیک از زمینه ترسیم کند بی آنکه بر مجموعه تصاویر موجود در آن زمینه خدشه ای وارد آورد. کمپوزیسیون مطلوب باعث ساخت اثر میشود که خصوصیت اصلی آن اینست که فضایی را تنظیم می کند به ترتیبی که به شکل موجود در این فضا یگانگی می بخشد.

حال این سؤال مطرح است که چگونه میتوان به یک علامت حساسیت بخشید؟

قواعد قرینگی کمک خوبی است که شامل یگانگی، جابجایی، گردش، انعکاس آیینگی و انبساط میشود و در اصل روش چگونگی پیوستن و اجتماع اشکال را مطالعه می کند در نتیجه رابطه شکل اصلی که تکرار شده است یا شکل کلی که از شکل به دست می آید بررسی شده و بر همین اساس درک تعداد بیشتری از اشکال پیچیده میسر میشود.

یکی از قدیمی ترین قواعد ارتباطهای بصری قاعده تضادهای همزمان است که بر مبنای آن از نزد هم قرار گرفتن دو شکل با کیفیتی مخالف هم به وجود می آید. این شکل دارای ارزش میشود و ارتباط بصری خود را تشدید می کند کنتراستها نه تناه به عناصر ظاهری یا مادی محدود نیستند بلکه به عنوان تضادهای معنایی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرند مانند پهلوی هم قراردادن دو تصویر که یک رعد و برق و ح ون را نشان میدهد.

مربع با امکانات ساختاری خود در همه اعصار استخوان بندی هماهنگی را ارایه کرده است و در تمامی سبکهای ملل مختلف هم به عنوان عنصر ساختاری و هم به عنوان سطح حامل و تعیین کننده در تزیینات همواره حضور داشته است، اگر چنین به نظر می رسد که مربع به انسان به ساخته های او (مانند معماری، ساخته های هماهنگ، خط و غیره) وابسته است دایره بر ع با انسان رابطه ای آسمانی دارد و با در نظر گرفتن اینکه نقطه آغاز و پایانی ندارد هنوز هم تمثیل جاودانگی است. در کنتراست همزمانی قراردادن این دو عنصر متضاد در کنار هم در یک کادر و یا در تداخل هم حساسیت بالایی به اثر می بخشد.

حال که از نظم بخشیدن به آثار سخن گفتیم بد نیست به علت بی نظیمی برخی آثار نیز اشارتی کنیم، بی نظمی اغلب در اثر استفاده مدام و همزمان از تمامی امکانات ارتباطی و بصری ایجاد میشود چه در اثر عجله و چه در اثر ناآگاهی.


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بی د
برچسب ها : تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون - بصری ,بسته ,بندی ,ارتباط ,تبلیغات ,قیمت ,بسته بندی ,ارتباط بصری ,تبلیغات بازرگانی ,تعیین قیمت ,روابط عمومی ,آنکه تبلیغات بازرگانی ,قیمت براساس ت
تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون بصری ,بسته ,بندی ,ارتباط ,تبلیغات ,قیمت ,بسته بندی ,ارتباط بصری ,تبلیغات بازرگانی ,تعیین قیمت ,روابط عمومی ,آنکه تبلیغات بازرگانی ,قیمت براساس ت
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا
منابع و توانایی هایی که می تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می تواند در حول زمان متغیر باشد بطور کلی منابع و توانایی های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که عباتند از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می شوند که می تواند به مزیت رقابتی تبد
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106
مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی هایی که می تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می شوند که می تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می دهند که شرکت از فرصت هایش بهره برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می شوند. اگر در ایجاد سود آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش تر خواهد بود. پس می توان گفت که شرکتی می تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیرا یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( park ) را ایجاد کرد که توانست در اوا دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیرا از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال ـ مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره برداری می کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی هایی که شرح داده شده اند، ملموس هستند، آنها می توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص آن )، ین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص مواد )، اجرا و بهره برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می کنیم. وقت ماباید صرف بیم این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده ایم، آزمایش نموده ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را اب نکرده ایم. خیلی ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را اب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی:

منابع مالی نیز می تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه هایی که بهره کم به آنها تعلق می گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می توان فعالیت های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می کند، تفکیک می نماید. اولین تقسیم بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک خارجی یا مرزبانی برونی، بازاری و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می گردد.

v لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.

v فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می دهد.

v لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می باشد مانند انبار محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.

v بازاری و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری می تواند محصول را یداری نماید. سلسله عواملی که می توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.

v خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می گرددد مانند تعمیرات، تأمین قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.

سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند که فعالیت اصلی را حمایت کند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شکل قرار گرفته اند که به صورت ذیل توضیح داده می شود:

v منابع و امکانات ( ید وامکانات ): تجهیزات منابع و امکانات به ید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه ای که آنها بکار می روند و عملیاتی که روی آن ها انجام می دهند، مرتبط نمی گردد. لازم به توضیح است که تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به ید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و کامپیوتری می باشد.


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بی د
برچسب ها : مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا - منابع ,مزیت ,سازمان ,شرکت ,ارزش ,توانایی ,مزیت رقابتی ,منابع مالی ,برای مثال ,سازمانی برای ,مورد استفاده ,سازمانی شمرده می شوند ,مالی، فیزیکی، ا?
مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا منابع ,مزیت ,سازمان ,شرکت ,ارزش ,توانایی ,مزیت رقابتی ,منابع مالی ,برای مثال ,سازمانی برای ,مورد استفاده ,سازمانی شمرده می شوند ,مالی، فیزیکی، ا?
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی
شه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند «بیس لی» و «لیتل چایلد» (beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می گویند «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورت
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مفاهیم و تعاریف:

شه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام تی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گرا » شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اه خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اه مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای ت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اه خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش تی

افزایش کارآیی

کاهش ر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات ز )

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش تی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی ت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد تی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت تی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد تی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای تی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی ت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های تی فشار تورمی را تشدید می کند، کنترل هزینه های ت و ری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و مخارج تی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو ح ، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پردا ا یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم نیروهای بازار می شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش تی جستجو کرد. هزینه های ت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های ت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش تی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی ت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های ت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای تی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی و….:

سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی ت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالا ه فضای کلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.

3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:

مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است- می شود.

ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی بنگاهها به حداقل رساندن عدم کارآیی ناشی از مدیریت تی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید کننده خصوصی، از بین برود.

در چنین وضعیتی می توان ح های مختلفی را تصور کرد. ح ی که بخش تولید کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید کننده کالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید کننده کالای واسطه ای در بازار کم و بیش رقابتی عمل می کند. ح ی که شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد. بدیهی است که تحت هر کدام از این ح ها ترتیب زمانی خصوصی ممکن است متفاوت باشد.

4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:

در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در کشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود بازار سرمایه ای که به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی قرار گیرد، می شود.

5- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است:

خصوصی سازی اگر منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اکثر واحدهای تی از داشتن نیروی کار اضافی رنج می برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به کار را رها کنند. نتیجه این امر ممکن است موجب رشد بیکاری در جامعه شود.

6- کاهش نقش مقامهای تی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:

وجود شرکتهای تی برای مقامهای تی همواره با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش تی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی سازی مقاومت نشان می دهد.

7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:

معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار کننده، موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید یداران سهام وجود دارد.

در مورد گروه اول، با توجه به اینکه سازمانهای واگذار کننده سهام تی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشکلی به وجود نمی آید. در این مورد اگر واگذار کنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.

در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشکل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.

و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای ید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:

الف- مالیات بر ارث:

براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی که براساس همین ماده، س بانکی متوفی 100 درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای س ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.

ب- مالیات نقل و انتقال سهام:

معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.

براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شرکتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات ر می شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.

البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه های ید و فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بی د
برچسب ها : خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی - خصوصی ,سازی ,اقتصادی , تی ,بازار ,سرمایه ,خصوصی سازی ,موانع مالیاتی ,سرمایه گذاری ,تثبیت اقتصادی ,خصوصی ,تولید کننده کالای ,بورس اوراق بهادار ,او
خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی خصوصی ,سازی ,اقتصادی , تی ,بازار ,سرمایه ,خصوصی سازی ,موانع مالیاتی ,سرمایه گذاری ,تثبیت اقتصادی ,خصوصی ,تولید کننده کالای ,بورس اوراق بهادار ,او
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو neo-ffi
فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو neoffi شامل 60 سوال همراه با روایی پایایی نمره گذاری تفسیر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 12
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو neo-ffi

فروشنده فایل

کد کاربری 7243
کاربر

فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو neo-ffi

مقدمه :

تست پنج عاملی شخصیت یکی از معتبر ترین تست های روان شناسی در دنیاست. محققانی که این تست را به وجود آورده اند سال ها صفات مختلف شخصیتی را انتخاب کرده اند و پرسشنامه های مفصل را روی مردم اجرا کرده اند و بعد با روش های پیچیده آماری رسیده اند به این پنج عامل بزرگ شخصیت. 5 عامل یعنی روان نژندی ، برون گرایی ، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی. 5 عاملی که تحقیقات بین فرهن ... ثابت کرده اند در بیشتر کشورهای دنیا هم مثل اروپا 5 عامل بزرگ شخصیت است. و البته در ایران خودمان. تفسیر تست ها را که بخوانید بیشتر دستتان می آید که منظور از این کلمه های مبهم چیست.

راهنما

روایی

پایایی

نمره گذاری

تفسیر

اعتبار


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
برچسب ها : فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو neo-ffi - عاملی ,پرسشنامه ,فایل ,کوتاه ,عامل ,کرده ,کوتاه پرسشنامه ,عامل بزرگ ,بزرگ شخصیت ,گذاری تفسیر ,نمره گذاری ,نمره گذاری تفسیر
فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو neo-ffi عاملی ,پرسشنامه ,فایل ,کوتاه ,عامل ,کرده ,کوتاه پرسشنامه ,عامل بزرگ ,بزرگ شخصیت ,گذاری تفسیر ,نمره گذاری ,نمره گذاری تفسیر
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
... پاو ... وینت هزینه ی ... هدف
... پاو ... وینت ارائه کلاسی با عنوان هزینه ی ... هدف در حجم 92 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های مدیریت و حسابداری
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 9
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1095 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92
 ... پاو ... وینت هزینه ی ... هدف

فروشنده فایل

کد کاربری 19
کاربر

عنوان: ... پاو ... وینت هزینه ی ... هدف

فرمت: پاو ... وینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 92 اسلاید

دسته: حسابداری مدیریت

این فایل شامل پاو ... وینتی با عنوان " هزینه ی ... هدف "بوده و در 92 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار ... رید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مفهوم هزینه

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری مدیریت

طبقه بندی هزینه ها بر اساس کارکرد مدیریتی آنها

طبقه بندی هزینه ها بر اساس قابلیت ردی ... آنها

طبقه بندی هزینه ها بر اساس زمان بندی پرداخت در راستای تحقق درآمد فروش

طبقه بندی هزینه ها بر اساس رفتار آنها در قبال تغییر در حجم فعالیت

طبقه بندی هزینه ها بر اساس مربوط بودن آنها در فرآیند کنترل و تصمیم ... ری

مدیریت هزینه

ابزارهای مدیریت هزینه

مبانی هزینه ی ... و هزینه ی ... هدف

سیستم های هزینه ی ... سنتی و نارسایی های آن

مهمترین دلایل نارسایی سیستم های سنتی

روش های هزینه ی ...

هزینه ی ... چرخه عمر

هزینه ی ... زنجیره ارزش

هزینه ی ... ویژ ... / کارکرد

هزینه ی ... محرک طراحی

هزینه ی ... عملیات

هزینه ی ... بر مبنای فعالیت

هزینه ی ... استاندارد

هزینه ی ... کیفیت

هزینه ی ... سفارش کار

هزینه ی ... مر حله ای

هزینه ی ... بهبود مستمر کایزن

هزینه ی ... ناب

پیشینه هزینه ی ... هدف

هزینه ی ... مبتنی بر قیمت

تمرکز بر مشتری

تمرکز بر طراحی محصولات و فرایندهای تولیدی

همکاری سیستمی (عملکرد متقابل واحدها)

مزایای همکاری سیستمی

هزینه ی ... چرخه عمر محصول

مشارکت زنجیره ارزش

مراحل کلی فرآیند هزینه ی ... هدف

ساختار فرایند هزینه ی ... هدف

تاریخچه هزینه ی ... هدف

ابزارها و تکنیکها برای پیاده سازی

هزینه ی ... هدف

تبیین هزینه ی ... هدف در چارچوب مراحل تفصیلی فرآیند آن

مراحل ششگانه برای اجرای هزینه ی ... هدف

مراحل فرایند هزینه ی ... هدف

ابزارها و تکنیکهای پیاده سازی و اجرا

آرایش کارکرد کیفیت(qfd)

فرآیند سلسله مراتبی تحلیلیahp))

تجزیه وتحلیل صدای مشتری

ماتریس وابست ...

محاسبه حاشیه سود و بهای تمام شده برای دستی ... به سود

طرح سود/محصول چند ساله

محاسبه بهای تمام شده محصولات و فرآیندهای فعلی یا جدید

هزینه ی ... فرآیند (هزینه ی ... عملیاتی )

تجزیه وتحلیل اجزای محصول

ج ... بهای تمام شده

محاسبه بهای تمام شده هدف

بنچ مارکینگ

رسیدن به بهای تمام شده هدف

محاسبه شکاف هزینه

محاسبه شکاف هزینه

طراحی بهای تمام شده ... وجی

تدوین طرح ساخت واجرای بهبود مستمر

طرح ساخت ومونتاژ (dfma )

... ی ارزش ve ))

چارچوب ... ی ارزش

پی ... ری استراتژی کاهش هزینه در مرحله شروع تولید

هزینه ی ... مبتنی بر فعالیت ومدیریت مبتنی بر فعالیت (abc و(abm

رابطه میان abc ،abm وهزینه ی ... هدف

هزینه ی ... هدف در مقایسه با روش سنتی مدیریت هزینه

هزینه ی ... هدف در ایران

مشکلات موجود در بکار ... ری هزینه ی ... هدف در ایران

پاو ... وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
برچسب ها : ... پاو ... وینت هزینه ی ... هدف - هزینه ,ی ... ,بندی ,مدیریت ,حسابداری ,تمام ,هزینه ی ... ,بندی هزینه ,طبقه بندی ,بهای تمام , ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت هزینه
... پاو ... وینت هزینه ی ... هدف هزینه ,ی ... ,بندی ,مدیریت ,حسابداری ,تمام ,هزینه ی ... ,بندی هزینه ,طبقه بندی ,بهای تمام , ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت هزینه
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
نقشه مس ... ی شماره 1
پلان معماری 70 متر زمین 300 متر بنا سه طبقه مس ... ی پیلوت پلان مقطع نما
دسته بندی معماری
بازدید ها 9
فرمت فایل dwg
حجم فایل 184 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
نقشه مس ... ی شماره 1

فروشنده فایل

کد کاربری 7285
کاربر

پلان معماری- 70 متر زمین- 300 متر بنا- سه طبقه مس ... ی+پیلوت-پلان+مقطع+نما


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
برچسب ها : نقشه مس ... ی شماره 1 - فایل ,پلان ,مس ... ی ,معماری ,پیلوت ,زمین ,مس ... ی پیلوت ,پلان معماری ,طبقه مس ... ی ,پلان مقطع ,پیلوت پلان ,طبقه مس ... ی پیلوت ,نقشه مس ... ی شماره
نقشه مس ... ی شماره 1 فایل ,پلان ,مس ... ی ,معماری ,پیلوت ,زمین ,مس ... ی پیلوت ,پلان معماری ,طبقه مس ... ی ,پلان مقطع ,پیلوت پلان ,طبقه مس ... ی پیلوت ,نقشه مس ... ی شماره
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
گزارش تخصصی چگون ... کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان
گزارش تخصصی چگون ... کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این گزارش فوق العاده بی نظیر در نوع خود بشمار می آید و توصیه اکید ماست
دسته بندی سایر گروه های عمومی
بازدید ها 6
فرمت فایل rar
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
گزارش تخصصی چگون ... کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

چگون ... کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی

فهرست مطالب

چکیده 3

کلید واژه : 3

مقدمه. 4

توصیف مسئله و وضعیت موجود. 4

شواهد 1. 7

تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 7

مشاهده 10

پیشینه تحقیق: 12

1- خانواده : 14

2- دانش آموز 18

3- محیط مدرسه. 23

4- معلم. 26

5- اجتماع. 28

ارائه راه حل های پیشنهادی وبررسی راه حل ها (شواهد 2 ) 29

منابع. 34

چکیده

در سال تحصیلی اخیر که بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می شد، بودم.

تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می نالید در حالی که از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از دانش آموزان کلاس نهم می نالیدند و آن ها را دانش آموزانی نفهم و بی انضباط می خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و تکالیفشان و اینک آن ها هیچ احساس مسئولیتی در قبال وظایف تحصیلی و مدرسه خود ندارند و تنها برای گذراندن وقت به مدرسه می آیند و هیچ ارزشی برای زحمات معلم هایشان قائل نیستند.

خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.

کلید واژه :

بی انضباطی علوم پایه نهم


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
برچسب ها : گزارش تخصصی چگون ... کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان - دانش ,تخصصی ,گزارش ,آموزان ,کنترل ,فایل ,گزارش تخصصی ,دانش آموزان ,رفتارهای نامتعارف ,مسئولیت پذیری ,چگون ... کنترل ,چگون ... کنترل رفتارهای ,کنترل
گزارش تخصصی چگون ... کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان دانش ,تخصصی ,گزارش ,آموزان ,کنترل ,فایل ,گزارش تخصصی ,دانش آموزان ,رفتارهای نامتعارف ,مسئولیت پذیری ,چگون ... کنترل ,چگون ... کنترل رفتارهای ,کنترل
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
... پکیج 100 تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
... پکیج 100تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 7447 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 ... پکیج 100 تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فروشنده فایل

کد کاربری 4558
کاربر

... پکیج 100تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تمام فایل ها دارای اطلاعات زیر میباشد

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ... ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوم پژوهش
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه apa)
  • نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc

... مبانی نظری پژوهش درباره اختلال لجبازی و نافرمانی ک ن
105 ... مبانی نظری پژوهش درباره سازگاری
105 ... مبانی نظری پژوهش درباره نوجوانی
105 ... مبانی نظری پژوهش درباره نهاد خانواده
101 ... مبانی نظری پژوهش درباره ذهن آگاهی
105 ... مبانی نظری پژوهش درباره امید به زند ...
105 ... مبانی نظری پژوهش درباره بهزیستی روانشناختی
105 ... مبانی نظری پژوهش درباره درد
105 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره تاب آوری
150 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زند ...
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره سرطان
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره سلامت روان
151 ... مبانی نظری پژوهش درباره عملکرد تحصیلی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره هوش اخلاقی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره مهارت نوشتن
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره توانمند سازی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره مدیریت کیفیت فرا ... ر
150 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره مهارت تاب آوری
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره مهارت های ارتباطی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره مهارت های اجتماعی
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره هوش معنوی
151 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره تعهد سازمانی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره نظریات پردازش اطلاعات
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره سلامت روانی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره سبک های ... ی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره شیوه های فرزند پروری
(f.l.e ) 150 ... مبانی نظری پژوهش درباره آموزش زند ... خانواد ...
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره اختلالات یاد ... ری
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش اخلاقی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره خود کارآمدی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره استرس
151 ... مبانی نظری پژوهش درباره خانواده دارای نوجوان
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره سلامت
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره بهره وری
155 ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی
150 ... مبانی نظری پژوهش درباره سبک هویت
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره هوش سازمانی
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش هیجانی
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره سهام و سهام عادی
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره بیماری صرع
151 ... مبانی نظری پژوهش درباره بورس اوراق بهادار
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره راهبردهای سرمایه گذاری در بورس
155 ... مبانی نظری پژوهش درباره افسرد ...
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره گردشگری
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت
110 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تع ... ت ... شویی
115 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت زند ...
115 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره یاد ... ری
115 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره تن انگاره یا تصور بدن
115 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره اثر بخشی تدریس
111 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی
115 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره فراشناخت
115 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره یاد ... ری و ارزشی ...
115 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره خلاقیت
115 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پرخاشگری
150 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره عد ... سازمانی
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال اضطراب اجتماعی
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعصب
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اضطراب
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره شیوه های حل تعارض
151 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعارض ... شوئی
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره عملکرد شغلی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره تاب آوری
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تاب آوری خانواده
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعهد سازمانی
150 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره حل مسئله
155 ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زند ...
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره روش های نوین تدریس
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره افسرد ...
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره جو روانی اجتماعی کلاس
151 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اقدام به خودکشی
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره آموزش کارکنان
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره بهره وری
155 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره بهزیستی ذهنی
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی
150 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره جهت ... ری مذهبی
155 ... ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره مسئله و حل مسئله
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره تعهد سازمانی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره حافظه و انواع آن
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره حمایت اجتماعی
151 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره خ رآمدی تحصیلی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره رضایت شغلی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره استراتژی شطرنج
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره سلامت روان
150 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره سلامت سازمانی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره رفتارهای پرخطر
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره الگوهای ارتباطی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره عزت نفس
155 ... چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره عزت نفس
151 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره طرحواره های ناسازگار اولیه
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره سلامت عمومی
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره محیط یاد ... ری
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره آموزش کارکنان
155 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره ... ن و زایمان
500 ... چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زند ... کاری


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
برچسب ها : ... پکیج 100 تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - نظری , ... ,پیشینه ,مبانی ,پژوهش ,تحقیق ,مبانی نظری ,پژوهش درباره , ... مبانی ,پیشینه تحقیق ,تحقیق درباره ,پیشینه تحقیق درباره ,نظری پژوهش درباره ,پی
... پکیج 100 تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظری , ... ,پیشینه ,مبانی ,پژوهش ,تحقیق ,مبانی نظری ,پژوهش درباره , ... مبانی ,پیشینه تحقیق ,تحقیق درباره ,پیشینه تحقیق درباره ,نظری پژوهش درباره ,پی
عنوان وبلاگ : فروشگاه بزرگ الماس
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.39 seconds
RSS