در روز چهارشنبه مورخ95/2/15 ، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم توسط حجت ال ... و المسلمین امرایی ... جماعت بخش ، حمید شرفی بخشدار و نصور زحمت کش مسئول نمایند ... آموزش و پرورش بخش کوزران از تعدادی از مدارس روستایی بازدید و سرکشی بعمل آمد و با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات معلمین این مدارس تقدیر و تشکر بعمل آمد.