کلی کلمه با معنی های مختلف تو مغزم رژه میرن.

ی بخشی از مغزم هم برا خودش هی داره ویژگی های پارگراف هارو مرور میکنه و ب بخش دیگ نگران fail شدنه...

اینم بگذره راحت شیم:)