شرط موفقیت و امکان پیوند :

وی دو عامل را شرط موفقیت و امکان پیوند دو درخت دانسته است :
الف ) « مناسبت » و ... ی آن دو (ص 108، 123)
ب ) تناسب سختی با سُستی چوب دو درخت منظور (ص 124)
در توضیح اصل «مناسبت » چنین توضیح کرده است (ص 123): «بعضی ( از درختان ) بابعضی ( دیگر ) پیوند ب ... رد و با بعضی ن ... رد... اگر مناسبت ( میان آن دو ) نباشد، پیوند مُحال بود».

نوشته شده در کتب قدیمی :
رشید الدین فضل الله همدانی (ح 645ـ 718)، ... دانشمند نامدار روزگار ایلخانان مغول ، که به کشاورزی و فن باغبانی نیز بسیار علاقه مند بود، در آثار و اَحیاء ِ خود، افزون بر فصلی (ص 107ـ124) در کُلّیات عمل پیوند، در فصل دیگری در «احوال درختان » (ص 1ـ102).
#موفقیت_پیوند | #کتب_قدیمی | #پیوند_قدیم