تکثیر درخت انجیر

درخت انجیر را می توان به روش ... و غیر ... تکثیر کرد. در تکثیر ... ، درخت جدید شبیه به پایه ی مادری نخواهد بود.
برای تکثیر و ایجاد باغهای جدید انجیر فقط از روش غیر ... استفاده می شود که انواع این روش ها عبارتند از: قلمه زدن ، پا جوش ، خوابانیدن شاخه ، و پیوند زدن است.

انجیر از راه های غیر ... و ... قابل تکثیر است.
الف) ازدیاد غیر ... :
1- ازدیاد به وسیله قلمه
2- ازدیاد به وسیله پا جوش
3- پیوند
4- خواباندن
ب) ازدیاد ... به وسیله بذر تنها برای انواعی از انجیرها ممکن است.

در استهبان (استهبان شهری در جنوب استان فارس)، روش قلمه زدن معمول است و گاهی از روش پا جوش نیز استفاده می شود. از روش پیوند زدن نیز برای تبدیل انجیر های مختلف ، مانند : ... ، سیاه ، متی ، شاه انجیر و بربه یکدیگر استفاده می کنند. نوع پیوند مرسوم در استهبان ، لوله ای و زمان پیوند معموملاً اردیبهشت ماه و در هنگامی است که درخت پوست می دهد. از قلمه زدن به دو صورت استفاده می شود :
1- کاشت خزانه ای
2- کاشت مستقیم

#پیوند_تی | #پیوند_وصله_ای | #پیوند_لوله_ای | #انجیر | #پیوند_انجیر | #ازدیاد_انجیر

آموزش پیوند درختان
تماس : 919|65|59|0919
www.linktrees.ir