anonymous

anonymous از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 شهریور


جبران آسیب ها

قضاوت مناسب، حس زمانبندی، شجاعت و احتیاط ، اینهـا ویژگـیهایی هستند که هنگام ورود به گام نهم به آن ها نیازمندیم. (دوازده گام و دوازده سنت)

موضوع جبران را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد :اولاً، از منظر جبران آسیب ها یعنی اگر مثلاً به حصار همسایه ام صدمه زده ام، باید آن را ترمیم کنم و این جبران مستقیم است . منظـر دوم مـست م تغییر رفتار من است. یعنی اگر کارهاى من به ی صـدمه زده باشـد، پیوسته تلاش می کنم تا دیگر آسیبی به ی وارد نکنم . مـن "رفتـار خود را اصلاح می کنم "، و این جبران غیرمـستقیم اسـت . کـدام روش بهتر است؟ تنها رویکرد درست، به شرطی که این کار آسیب بیشتر بـه همراه نداشته باشد اتخاذ هر دو رویکرد است. اگر آسیب صورت گرفتـه باشد، تنها " رفتار خود را اصلاح می کنم ." اقداماتی که به این صـورت انجام می گیرد، اطمینان لازم برای جبران صادقانه را به من می دهد.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 شهریور - جبران ,آسیب ,جبران آسیب
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 شهریور جبران ,آسیب ,جبران آسیب
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 21 شهریور


من مسئولیت پذیر هستم

آمادگی برای پـذیرش کامـل عواقـب اعمـال گذشـته، و پـذیرش مسئولیت رفاه دیگران در همان زمان، هدف اصلی گـام نهـم را شـکل می دهند. (دوازده گام و دوازده سنت)

در دوران بهبودی و با کمک الکلی های گمنام، یاد می گیرم که تنهـا چیزی که از آن واهمه دارم است. این ترس ریـشه در مـسئولیت گریزی من دارد: انکار می کنم ، نادیده می گیـرم، سـرزنش مـی کـنم و اجتناب می کنم. سپس روز بعد، می بینم، اعتراف می کنم و اشتباه خـود را می پذیرم. ، شفا و بهبـودی کـه تجربـه مـی کـنم در نتیجـه نگریستن، اعتراف و پذیرش به وجود می آیند. یاد می گیرم تا بگویم: "بله، من مسئولیت پذیر هستم" زمـانى کـه قادر باشم این کلمات را با صداقت و حسن نیّت بیـان کـنم، آنگـاه بـه دست یافته ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 21 شهریور - مسئولیت ,مسئولیت پذیر
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 21 شهریور مسئولیت ,مسئولیت پذیر
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 20 شهریور


جبران

مهمتر از همه، ما باید کاملاً مطمئن شویم که تأخیرمـان بـه دلیـل ترس نیست. (دوازده گام و دوازده سنت)


شجاعت و جسارت موهبت های حاصل از بهبودی من هستند. آنهـا به من نیروی لازم برای درخواست کمک و تلاش برای جبـران گذشـته، توأم با حس احترام و تواضع را می دهند. جبران و تلافی گذشته نیاز بـه صداقت زیادی دارد که احساس می کنم فاقد آن هستم. با این حـال بـا کمک خدا و راهنمایی دیگران، می توانم قدرت درونی و توان لازم بـراى عمل را در خود پیدا کنم. ممکن است عذرخواهی من پذیرفته نشود، اما پس از تحقق آن، می توانم آزادانه راه بروم و اطمینان داشته باشم که من مسئول امروز خودم هستم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 20 شهریور
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 20 شهریور
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 15 شهریور

مقابله با تهدید های هوشیاری

به جز در مواقعی که این کار به آنها یا دیگران صدمه خواهد زد(الکلى های گمنام)گام نهم، احساس تعلق، نه تنها به نژاد بشر بلکه به دنیای روزمره را در من بازی می کند. در ابتدا، این گام باعث می شود من فـضای امـن الکلی های گمنام را ترک کرده و توانایی مواجه با افرادی را که عضو این مجموعه نیستند، بر اساس شرایط آنها و نه شرایط من پیـدا کـنم . اگـر قصد بازگشت به زندگی را دارم، این امر اقدامی ترس آور و در عین حال ضروری است. سپس، گام نهم به من اجازه می دهد با تهدیدات مربوط به هشیاری از طریق یام روابط گذشته خود مقابله کنم . گام نهـم مـسیر رسیدن به هشیاری آرامش بخش را از طریق پا ازى آوارهاى گذشـته را به من نشان می دهد تا مبادا این آوارها بار دیگر مرا در خود فرو برند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 15 شهریور
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 15 شهریور
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 مرداد


از دنیا بریده بودم ...
ممکن است از خود سوال کنیم منظور ما از "آسیب رساندن" به افـراد دیگر چیست. مردم چگونه به یکدیگر "آسیب" می رسانند؟ بـراى تعریـف واژه «آسیب» به صورت کاربردى، می توانیم آن را نتیجـه برخـورد غرایـزى بدانیم که باعث ضربه جسمی، ذهنی، عاطفی، یا معنوی در افراد می شود. (دوازده گام و دوازده سنت)
هنگامیکه در جلسات گام هشتم شرکت می همیشه با خـود فکـر می ، "من واقعاً به ى جز خودم آسیب نرسـانده ام. امـا زمـانى کـه فهرست خود را تهیه متوجه شدم که این فهرست به آن کوتاهى کـه فکر نبود! یا من فردی را دوست داشتم، یا از او متنفر بودم یا چیزی از او طلبکـار بودم، به همین سادگی. دیگران آنچه را خواسته بودم انجـام نمـی دادنـد و روابط صمیمی به دلیل خواسته های غیرمنطقی دوستانم دست نیـافتنى بـه نظر می رسید. آیا این «گناه بی توجهی» بود؟ به دلیل مصرف الکل، تقریباً از دنیا بریده بودم. هیچ وقت به تماس دیگران پاسخ نمی دادم، برای آنها نامـه نمی فرستادم، در مواقع نیاز به آنها سر نمی زدم و هـیچ نقـشى در زنـدگی آنها نداشتم. بررسی این روابط، تهیه فهرستی در خلوت و تنهایی با خدا و اجرای روزانه آنها با انگیزه و صداقت و صراحت در روابـط خـودم مـوهبتى بوده است که خداوند به من عطا کرده است.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 مرداد - آسیب ,بریده بودم ,دنیا بریده
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 مرداد آسیب ,بریده بودم ,دنیا بریده
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 19 مرداد

تلاش مضاعف
با تهیه فهرست اخلاقی تا حدودی موفق به انجام این کار شده است ولی زمان آن فرا رسیده است که وی تلاش خـود را افـزایش دهـد تـا دریابد به چه انى و چگونه آسیب و لطمه زده است.(دوازده گام و دوازده سنت)
با افزایش زمان هشیاری، بیشتر به ارزش خود پی می بـرم. در ایـن روند، به تدریج در می یابم که آدمهای اطراف من نیـز انـسان هـستند و اینها همان انى هستند که در دوران مصرف الکل باعث رنجش آنهـا شده بودم. تنها دروغ نگفتم، دروغ من درباره جانی بود . تنها فریبکارى ن ، من جو را فریب دادم. آنچه در ابتدا کارهاى غیرشخصی به نظـر می رسید، در واقع توهین های شخصی بودند زیـرا مـن بـا آنهـا افـراد ارزشمندی را رنجانده بودم. باید کارى درباره افرادی کـه از دسـت مـن آزرده شده اند انجام دهم تا از این طریق به آرامش هشیاری دست یابم

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 19 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 19 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 18 مرداد


صادق بودن با خود

فریب دادن دیگران تقریباً همیشه ریشه در فریب دادن خودماندارد. ... وقتی با دیگری صادقیم، مشخص است که با خودمان و خداوند نیز صادق هستیم.(از دیدگاه بیل)


وقتی مشروب می خوردم، درباره واقعیت خودم را فریب می دادم،یعنی آن را جوری که می خواستم می دیدم. فریب دادن دیگران یکی از عیب های شخصیتی است، حتی اگر فقط اندکی حقیقت را تغییر دهیم یا اینکه انگیزه هایم را طوری جلوه دهم که دیگران درباره من مثبت فکر کنند . نیروی برتر من این عیب های شخصتیم را برطرف می کند ،اما اول باید بخواهم که این کمک را دریافت کنم و این کار فقط باصادق بودن امکانپذیر است . باید هر روز به یاد بیاورم که وقتی درباره خودم خودم را فریب می دهم خود را آماده ش ت یا ناامیدی درزندگی و همچنین در انجمن الکلی های گمنام می کنم . رابطه ای صمیمانه و صادقانه با قدرت برتر تنها راهی است که برای صادق بودن با خودم و دیگران پیدا کرده ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 18 مرداد - فریب ,دیگران ,دادن ,فریب دادن ,دادن دیگران ,صادق بودن
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 18 مرداد فریب ,دیگران ,دادن ,فریب دادن ,دادن دیگران ,صادق بودن
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 16 مرداد

طرحی برای زندگی
ما به نوبه خود، به دنبال همان راه فراری هستیم کـه فـرد در حـال غرق شدن به آن متوسل می شود. آن چه در ابتدا همانند نی نـازکى بـه نظر می رسید، در واقع چیزی جز دست عاشقانه و قدرتمند خـدا نبـود . زندگی جدیدی یا به بیان دیگر "طرحی برای زندگی" به ما عطـا شـده که واقعاَ مؤثر است. (الکلى های گمنام )
هر روز دستان خود را به نشانه قدردانی از خـدا بـراى نـشان دادن"طرح زندگی" بلند می کنم. طرحی که واقعاً در گروه مؤثر بوده اسـت. اما این "طرح زندگی" واقعاً چیست و چگونه کار می کند. برای من، این طرح پیروی از برنامه دوازده گام است، آن هم به بهترین شـکل ممکـن است. آگاهی دائم نسبت به خ که مرا بی قید و شرط دوست دارد و امید به اینکه در هر روز هدفی تازه برای زندگی ام وجـود دارد. مـن بـه معنای واقعی از موهبت گروه ها بهره گرفته ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 16 مرداد - زندگی ,طرحی ,برای زندگی ,طرحی برای
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 16 مرداد زندگی ,طرحی ,برای زندگی ,طرحی برای
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 مرداد

بذر ایمان
ایمان شرط لازم است ولی کافى نیست . ایمان می تواند بدون حضور خدا در زندگی ما نیز وجود داشته باشد. (دوازده گام و دوازده سنت)
در کودکى دائما درباره وجود خدا سوال می پرسیدم. بـراى فردی مثل من، هیچ پاسخی بدون تأیید علمی قابل قبول نبـود، تـا زمانیکـه یکى از بیمارانم به من گفت: "باید ایمان داشته باشی." این جمله ساده، انگیزه بهبودی را در من به وجود آورد. امروز که در دوران بهبودی به سر می بریم، قطـع علـف هـاى هـرز اعتیاد به الکل به آرامی به بذرهای اولیه ایمان اجازه رشـد و شـکوفایى مى دهد. هر روز از بهبودی درک عمیق تری نسبت بـه قـدرت برتـر در زندگی من به وجود می آورد. خدا همیشه از طریق ایمـان در کنـار مـن بوده است ولی آمادگی برای پذیرش حضور او بر عهده من است. از خدا می خواهم به من آمـادگى لازم بـراى اجـراى اراده خـود را عطا کند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 مرداد - وجود ,بهبودی ,ایمان
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 مرداد وجود ,بهبودی ,ایمان
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 12 مرداد

در خدمت بودن....
هدف اصلی ما آمادگی برای خدمت حداکثرى به خدا و مردم است. (الکلى های گمنام )
روشن است که طرح خداوند برای من از طریق عشق تجلـى یافتـه است. عشق خداوند به من آنقدر بود تا مرا از کوچه ها و زندان ها نجات داده و تبدیل به فردی مفید در جهان هستی کند. در مقابل، من به تمام فرزندان خداوند از طریق خدمت رسانی و الگوسازی عشق مـى ورزم. از خدا می خواهم به من قدرت لازم را برای جبران توجه او به من، از طریق عشق ورزیدن به دیگران، عطا نماید.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 12 مرداد - طریق ,خداوند ,خدمت
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 12 مرداد طریق ,خداوند ,خدمت
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 11 مرداد

علاقه مند می شویم ...
اکنون سعی در سـاماندهى زنـدگى خـود داریـم . امـا ایـن تنهـا هدف نیست. (الکلى های گمنام )
در مسیر رسیدن به گام هشتم احتمال گمراهـى و کـج روی زیـاد است. آرزوی رهایی می کنم و احساس می کنم گام ششم و هفـتم مـرا متحول کرده است. اکنون، بیش از هـر زمـان دیگـر، در برابـر منـافع شخصی و اه پنهان احساس آسیب پذیری میکنم . می کوشـم بـه خاطر داشته باشم که رضایت شخصی که گاهی اوقات از طریق بخـشش انى که به آن ها آسیب رسانده ام حاصل می شود، هدف واقعـى مـن نیست. آماده جبران شده ام و می دانم که این فرآیند مرا برای حرکت رو به جلو و آگاهی از اراده و خواست خدا آماده می کند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 11 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 11 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 7 مرداد

هدیه های مهربانی ناشناس
زمانی که الکلى قهاری بودم، همیشه به دنبال اعانـه و کمـک هـاى دیگران بودم. (داستان پیدایش سنتها )

چالش سنت هفتم چالشی شخصی است کـه بخـشش را بـه مـن یادآوری می کند. قبل از هشیاری تنها چیزی که از آن حمایت می کـردم عادت مصرف الکل بود. اکنون، تلاش های من تجلی یـک لبخنـد، یـک واژه محبت آمیز و مهربانی شده اند. دریافتم که باید مسئولیت کارهـاى خود را برعهده بگیرم و به دوستان جدیدم اجازه همراهـى بـا خـود را بدهم زیرا از طریق انجام برنامه دوازده گام و دوازده سـنت، هـیچ گـاه اینقدر خوب نبوده ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 7 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 7 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 5 مرداد


بخشش بدون چشم داشت
فداکاری های شخصی برای اطمینان از وحدت اعضای انجمن لازم است. ما این کار را به خاطر عشق به خدا و یکدیگر انجام می دهیم.(الکلی های گمنام بالغ می شود)


در دوران مصرف الکل، خودکفایی از طریق کمک های خودم هیچ وقت یکی از نقاط قوت من به حساب نمی آمد. صرف زمان یا پول همیشه با برچسب قیمت سنجیده می شد. زمانی که تازه وارد جلسات شده بودم به من گفتند : "برای حفظ آن بایدبخشنده باشیم ." وقتی اصول انجمن را در زندگی خود به کار بستم، به
زودی دریافتم که کمک به گروه الکلی های گمنام برای بیان سپاسگزاری قلبی خود از این گروه یک امتیاز محسوب می شود. عشق به خدا و خلق او هدف من در زندگی شده بود و در برابر آن هیچ چشم داشتی ندارم . اکنون دریافته ام که بخشش بدون چشمداشت در واقع روش خدا برای تجلی وجود متعالی خود از طریق من است.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 5 مرداد - الکلی ,بخشش بدون
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 5 مرداد الکلی ,بخشش بدون
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 4 مرداد

ارزش هوشیاری
گروههای انجمن باید کاملًا مستقل از کمکهای خارجی باشد.(دوازده گام و دوازده سنت)
هنگام ید به قیمت ها نگاه میکنم و اگر کالاهای مورد نیاز خود را پیدا کنم آن را می م. اکنون که در بهبودی به سرمی برم، بایـد بـه زندگی خود سروسامان دهم. در جلسات قهوه با شکر و شـیر سـفارش میدهم. اما در زمان جمع آوری، یا مشغول در آوردن پول از کیف پـولم هستم یا پول کافی به همراه ندارم . با این حال، شرکت من در این جلسه به این خاطر است که به آن نیاز دارم . ی پیـشنهاد کـرد بـه انـدازه قیمت ید یک بطری آبجو در سبد پول بیاندازیم . با خود فکـر کـردم این مقدار خیلی زیاد است. تقریباً هیچ وقت یک دلار کمک نکرده بودم. همانند بسیاری دیگر همیشه به کمکهای مالی افراد بخشنده تر گـروه متکی هستم. فراموش کرده ام که اجاره محل جلسات، ید شیر، شکر و فنجان نیاز به پول دارد. پس از جلسه، بدون لحظه ای تردید نود سنت برای یک فنجان قهوه در رستوران می پردازم. همیشه برای این کار پول به مقدار کافی دارم ولی ارزش آرامش درونی و هـشیاری مـن چقـدر است؟

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 4 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 4 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 1 مرداد

16 تیر
حفظ فاصله
اخیراً در بالکن یک خانه با چشم انداز به یک ساحل زیبا، ناهار میخوردیم.با آرامش، مرغ ماهی خوار و یک جفت خوک آبی را که در کنار لنگر گاه بازی می د تماشا می . در حالیکه من از آرامش آن لحظه لذت میبردم؛ قایقی با سرعتی که شاید بیشتر از معمول بود، وارد کانال شد. موج های مسیر حرکتش را نگاه می که ابتدا شناورهای کانال و سپس قایقهای نزدیک لنگر را جابجا میکرد. موجها تا ساحل ادامه داشتند ودر مسیر خودشان بالا وپایین میرفتند. دقت که هر چقدر یک جسم نزدیک تر به مسیر قایق بود بیشتر تکان میخورد. شناورها چون نزدیکتر بودند زیاد تکان میخوردند. ولی زمانی که امواج به ساحل رسیدند، مرغان دریایی اصلا متوجه آنها نشدند. به نظرم رسید که این من به معتاد اثر مشابه فشاری را دارد که من از مصرف او احساس میکنم. میدانم که میتوانم این فشار را با فاصله گرفتن از مشکلات او ، کنترل کنم.
قطع وابستگی همیشه آسان نیست، اما به نظر میرسد که وقتی مسائل معتادم را از یک فاصله ای مینگرم مبتوانم موقعیت خودم را ارزی کنم. وقتی خودم را خارج از مسایل نگه میدارم، میتوانم راحتر یک راه حل را ببینم حتی اگر این فقط به معنی سرم به کار خودم باشد، را بدهد.
تفکری برای امروز : امروز میدانم که قطع وابستگی برای هر رابطه سالمی ضروری است. هر یک از ما فردی مستقل هستیم، نه یکی در کنترل دیگری.

برچسب ها : مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 1 مرداد - مسیر ,ساحل
مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 1 مرداد مسیر ,ساحل
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
فقط برای امروز 1 مرداد


1 مرداد ( دست کشیدن از اراده شخصی )

«میخواهیم واصرار داریم اوضاع همیشه باب میل ما پیش رود. باید از تجربیات گذشته خود بدانیم که روش ما برای انجام کارها مؤثر نبود.»

کتاب پایه

*
همه ما عقاید، برنامهها و اه ی برای زندگی خود داریم. چیزی در برنامه na وجود ندارد که بگوید نباید برای خود فکر کنیم، ابتکار عمل داشته باشیم و برنامههای مسئولانهای را به اجرا درآوریم. وقتی زندگی ما با اراده شخصی هدایت میشود، با مشکل روبرو میشویم.

وقتی خودسرانه زندگی میکنیم، از فکر برای خود فراتر میرویم—فقط به خود فکر میکنیم. فراموش میکنیم که ما فقط بخشی از دنیا هستیم و هر چه در توان داریم از نیرویی برتر نشأت گرفته است. شاید حتی فراتر رویم و تصور کنیم سایر افراد صرفاً برای انجام دستورات ما وجود دارند. به سرعت با همه و همه چیز اطراف خود دچار اختلاف میشویم.

در این لحظه، دو راه داریم. میتوانیم به بردگی خود نسبت به اراده شخصی ادامه دهیم، درخواستهای نامعقولی داشته باشیم و چون اوضاع به کام ما پیش نمیرود، ناامید شویم. یا میتوانیم تسلیم شویم، استراحت کنیم، آگاهی از اراده خداوند و قدرت اجرای آن را جستجو کنیم و با دنیا از سر صلح درآییم. تفکر، ابتکار عمل، برنامهریزی مسئولانه—این کارها تا وقتی در جهت تأمین اراده خداوند و نه فقط اراده ما هستند، هیچ عیبی ندارند.

*
فقط برای امروز: برای انجام اراده خداوند برنامهریزی میکنم، نه اراده خود. اگر با همه چیزهای اطراف دچار اختلاف شوم، از اراده شخصی خود دست میکشم.

برچسب ها : فقط برای امروز 1 مرداد - اراده ,داریم ,شخصی ,خداوند ,انجام ,زندگی ,اراده شخصی ,برای انجام ,اراده خداوند ,برای امروز ,داشته باشیم
فقط برای امروز 1 مرداد اراده ,داریم ,شخصی ,خداوند ,انجام ,زندگی ,اراده شخصی ,برای انجام ,اراده خداوند ,برای امروز ,داشته باشیم
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 31 تیر


خوب و بد

"خداوندا ، تمام وجود من ، چه خوب و چه بد ، در اختیار توست." (الکلى های گمنام )

لذت زندگی در بخشش است. رهایی از کاستى های خود که باعـث می شود بیشتری در خدمتگزاری داشته باشم، زمینـه را بـراى رشد فروتنی در من هموار می سازد. کاستى های خود را فروتنانه به خدا می سپارم تا به من در رفع آن ها کمک کند. جوهر گام هفتم تواضع است و برای دستی به تواضع چـه راهـى بهتری از سپردن خود، چه خوب و چه بد، به دستان خدا است . در ایـن صورت، ممکن است خداوند بدی های مرا گرفته و آنها را به خوبی تبدیل کند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 31 تیر
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 31 تیر
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
اپلیکیشن"anonymous"

دریافت اپلیکیشن از

حجم: 10.3 مگابایت

بروزرسانی در 2 تیر ماه 1396
توضیحات: اپلیکیشن anonymous "2017"

دریافت اپلیکیشن از لینک کمکی

برچسب ها : اپلیکیشن"anonymous" - اپلیکیشن ,اپلیکیشن anonymous ,دریافت اپلیکیشن
اپلیکیشن"anonymous" اپلیکیشن ,اپلیکیشن anonymous ,دریافت اپلیکیشن
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
گزیده ایی از کتاب پاک زیستن...

ما باید مراقب باشیم تا باعث عقب افتادن و دلسردی یکدیگر در راه رسیدن به رویاهایمان نشویم. یکی از اعضاء می گفت: "پس از سال ها راهنمای دیگران بودن، در نهایت به این نتیجه رسیدم که نمی توان جلوی ی که میخواهد کاری انجام دهد را گرفت. مسئله این است که آنها بتوانند به راحتی درباره هدف شان صادقانه با من مشارکت کنند. اگر بخواهم از آنها مطالبه ای داشته باشم یا برایشان محدودیتی ایجاد کنم آن وقت من هم تبدیل به مانعی خواهم شد که رهجویانم برای رسیدن به هدف خود، مجبورند دور بزنند"

برچسب ها : گزیده ایی از کتاب پاک زیستن...
گزیده ایی از کتاب پاک زیستن...
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 29 تیر


رهایی از کاستی ها

عبارت "در برابر قدرت خداوند چیزى نیستم و عنان تمام امـور در ید خداوند است". وعده های روشن و پرمعنایی را به ارمغان می آورد.(دوازده گام و دوازده سنت)

زمانیکه گام هفتم را اجرا می کنم ، باید به یاد داشته باشم که هـیچ جای خالی برای پر وجود ندارد. متواضعانه از او خواسـتیم (جـاى خالی را پر کنید) تا کاستی های ما را حذف کند. سالها، من ایـن خـلاء خیالی را با عبارت هایی مانند " کمکم کن!" به من شـجاعت بـده" و"به من قدرت عطا کن،" پر کرده ام. همانطور که در ایـن گـام تـصریح شده است، خدا کاستی های مرا از میان می برد. تنها کارى که باید انجام دهیم درخواست متواضعانه است. درباره من، این امر مست م آگـاهى از ناتوانی خود و علم به این مطلب است که عنـان تمـام امـور در دسـت خداوند است.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 29 تیر - خداوند ,کاستی
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 29 تیر خداوند ,کاستی
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.283 seconds
RSS