anonymous

anonymous از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

بازتاب های روزانه "الکلی ها" 27 شهریور


عشق به بهبودی

باید کل فلسفه خودکفایی و استقلالی را که آنقدر به آن می بالیم, کنار گذاشت. این امر با اراده قدیمی میسر نخواهد شد. بلکه دستی به آن نیاز به ایجاد آمادگی برای پذیرش حقایق تازه زندگی دارد. ما نه فرار کردیم نه به مبارزه پرداختیم در عوض، به آنچه انجام داده بودیم اعتراف کرده و خود را رها ساختیم.(از دیدگاه بیل)


می توانم از بردگی خود قدیمی ام رهایی یابم. پس از مدتی، خوبی درونی را درمی یابم و به آن ایمان می آورم. می بینم که عشق قدرت برتر تمام وجود مرا فراگرفته و مرا در مسیر بهبودی قرارداده است. قدرت برتر من تبدیل به منبع عشق و قدرتی می شود که پیوسته در وجودم معجزه می کند. من هشیار...وشاکرم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 27 شهریور - قدرت برتر
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 27 شهریور قدرت برتر
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 26 شهریور


رهایی از ترس

هنگامی که با کمک خدا به استقبال تقدیر خود می رویم، آنگـاه در می ی م که توانایی زندگی مسالمت آمیز با دیگران را داریم و می توانیم به انى که هنوز از همان ترس رنج می برند، کمک کنـیم . مـا درمى ی م که رهایی از ترس مهم تر از رهایی از خواسته هاست. (دوازده گام و دوازده سنت)

در دوران اعتیاد به الکل، ارزش های مادی همیشه بـر زنـدگى مـن حاکم بود. فکر می دارایی های شخصی مرا خوشحال خواهد کـرد، ولی حتی پس از بدست آوردن آنها احساس ورشکـستگى مـى کـردم. وقتی برای اولین بار به برنامه الکلی های گمنام پیوستم، با مسیر جدیدی در زندگی آشنا شدم. در نتیجه اعتماد به دیگران، به تدریج بـه وجـود قدرتی برتر از خودم ایمان آوردم. ایمان مرا از بند خـود آزاد مـی کـرد. زمانی که موهبت را جایگزین دستاوردهای مادی ، کنتـرل زندگی خود را بر عهده گرفتم، پس از آن تصمیم گرفتم تا تجربه خود را با سایر الکلی ها در میان بگذارم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 26 شهریور - الکلی ,زندگی ,رهایی
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 26 شهریور الکلی ,زندگی ,رهایی
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 شهریور


مقاومت و ش ت ما در کنار یکدیگر خواهد بود

...تا کنون هیچ جامعه ای از ن و مردان چنین نیاز فوری بـه اثـر بخشی مستمر و وحدت دائم نداشته است. ما افراد الکلى می دانـیم کـه باید با هم و شانه به شانه یکدیگر کار کنیم، چرا که در غیر این صـورت در تنهایی جان خواهیم سپرد. (الکلى های گمنام)

درست همانطور که برنامه دوازده گام انجمن به ترتیب خاصی نوشته شده، برنامه دوازده سنت نیز ترتیب مشخصی دارد. هدف از گام و سنت اول القای تواضع و فروتنـی در مـن بـا هـدف بقاست. این دو با یکدیگر اساس گامها و سنت های پس از آن را تشکیل می دهند. این روند تحقیر نفسانی به من اجازه می دهد تا در طـول ایـن مراحل به رشد و پیشرفت دست یابم و خود را به عنوان یکـى از اعـضاى مفید گروه از طریق سنت اول مطرح کنم. پذیرش کامل سـنت اول بـه من اجازه می دهد تا جاه طلبی های شخصی، ترس و خشم را در مـواقعى که با منافع مشترک در تضاد هستند کنار بگذارم و در نتیجه با دیگران برای بقای متقابل به همکارى بپردازم. بدون سنت اول، شانس کمى برای حفظ وحدت لازم برای همکارى مؤثر با دیگران دارم و احتمال از دسـت دادن سنت های باقیمانده، گروهم و زندگی ام زیاد خواهد بود.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 شهریور - یکدیگر ,برنامه دوازده
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 شهریور یکدیگر ,برنامه دوازده
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 شهریور


جبران آسیب ها

قضاوت مناسب، حس زمانبندی، شجاعت و احتیاط ، اینهـا ویژگـیهایی هستند که هنگام ورود به گام نهم به آن ها نیازمندیم. (دوازده گام و دوازده سنت)

موضوع جبران را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد :اولاً، از منظر جبران آسیب ها یعنی اگر مثلاً به حصار همسایه ام صدمه زده ام، باید آن را ترمیم کنم و این جبران مستقیم است . منظـر دوم مـست م تغییر رفتار من است. یعنی اگر کارهاى من به ی صـدمه زده باشـد، پیوسته تلاش می کنم تا دیگر آسیبی به ی وارد نکنم . مـن "رفتـار خود را اصلاح می کنم "، و این جبران غیرمـستقیم اسـت . کـدام روش بهتر است؟ تنها رویکرد درست، به شرطی که این کار آسیب بیشتر بـه همراه نداشته باشد اتخاذ هر دو رویکرد است. اگر آسیب صورت گرفتـه باشد، تنها " رفتار خود را اصلاح می کنم ." اقداماتی که به این صـورت انجام می گیرد، اطمینان لازم برای جبران صادقانه را به من می دهد.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 شهریور - جبران ,آسیب ,جبران آسیب
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 22 شهریور جبران ,آسیب ,جبران آسیب
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 21 شهریور


من مسئولیت پذیر هستم

آمادگی برای پـذیرش کامـل عواقـب اعمـال گذشـته، و پـذیرش مسئولیت رفاه دیگران در همان زمان، هدف اصلی گـام نهـم را شـکل می دهند. (دوازده گام و دوازده سنت)

در دوران بهبودی و با کمک الکلی های گمنام، یاد می گیرم که تنهـا چیزی که از آن واهمه دارم است. این ترس ریـشه در مـسئولیت گریزی من دارد: انکار می کنم ، نادیده می گیـرم، سـرزنش مـی کـنم و اجتناب می کنم. سپس روز بعد، می بینم، اعتراف می کنم و اشتباه خـود را می پذیرم. ، شفا و بهبـودی کـه تجربـه مـی کـنم در نتیجـه نگریستن، اعتراف و پذیرش به وجود می آیند. یاد می گیرم تا بگویم: "بله، من مسئولیت پذیر هستم" زمـانى کـه قادر باشم این کلمات را با صداقت و حسن نیّت بیـان کـنم، آنگـاه بـه دست یافته ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 21 شهریور - مسئولیت ,مسئولیت پذیر
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 21 شهریور مسئولیت ,مسئولیت پذیر
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 20 شهریور


جبران

مهمتر از همه، ما باید کاملاً مطمئن شویم که تأخیرمـان بـه دلیـل ترس نیست. (دوازده گام و دوازده سنت)


شجاعت و جسارت موهبت های حاصل از بهبودی من هستند. آنهـا به من نیروی لازم برای درخواست کمک و تلاش برای جبـران گذشـته، توأم با حس احترام و تواضع را می دهند. جبران و تلافی گذشته نیاز بـه صداقت زیادی دارد که احساس می کنم فاقد آن هستم. با این حـال بـا کمک خدا و راهنمایی دیگران، می توانم قدرت درونی و توان لازم بـراى عمل را در خود پیدا کنم. ممکن است عذرخواهی من پذیرفته نشود، اما پس از تحقق آن، می توانم آزادانه راه بروم و اطمینان داشته باشم که من مسئول امروز خودم هستم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 20 شهریور
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 20 شهریور
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 15 شهریور

مقابله با تهدید های هوشیاری

به جز در مواقعی که این کار به آنها یا دیگران صدمه خواهد زد(الکلى های گمنام)گام نهم، احساس تعلق، نه تنها به نژاد بشر بلکه به دنیای روزمره را در من بازی می کند. در ابتدا، این گام باعث می شود من فـضای امـن الکلی های گمنام را ترک کرده و توانایی مواجه با افرادی را که عضو این مجموعه نیستند، بر اساس شرایط آنها و نه شرایط من پیـدا کـنم . اگـر قصد بازگشت به زندگی را دارم، این امر اقدامی ترس آور و در عین حال ضروری است. سپس، گام نهم به من اجازه می دهد با تهدیدات مربوط به هشیاری از طریق یام روابط گذشته خود مقابله کنم . گام نهـم مـسیر رسیدن به هشیاری آرامش بخش را از طریق پا ازى آوارهاى گذشـته را به من نشان می دهد تا مبادا این آوارها بار دیگر مرا در خود فرو برند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 15 شهریور
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 15 شهریور
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 شهریور

بازسازی

بله، دوره طولانى بازسازی همچنان پیش روی قرار دارد.(الکلى های گمنام)بازسازی زندگی، هدف اصلی من در بهبودی اسـت و هـر روز مـی کوشم از لب زدن به الکل اجتناب کنم. این کار با انجام گام های انجمـن امکان موفقیت بیشتری دارد. زندگی معنوی و تنها یک نظریـه نیست بلکه قابل اجراست و من باید با آن زندگی کنم . در گام دوم، سفر معنوی من آغاز شد. گام نهم به من اجازه ورود به گام نهایی فرایندی را داد که در گام های اولیه آن داشتن زندگی معنوی را آموخته بودم. بدون هدایت و نیروی قدرت برتر، ادامه گام های مختلـف بازسـازى نـاممکن است. می دانم که خدا برای من و از طریق من کار می کند. اثبات این امر زمانی است که می دانم خدا کاری را که برایم انجام داد که خود قادر بـه انجام آن نبودم، یعنی رهایی از وسوسه مـصرف الکـل . بایـد همچنـان روزانه از خداوند طلب هدایت کنم. او به من مهلتی روزانه داده اسـت و توان لازم برای بازسازی را به من عطا خواهد کرد.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 شهریور - روزانه ,معنوی ,زندگی ,انجام ,بازسازی ,زندگی معنوی
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 شهریور روزانه ,معنوی ,زندگی ,انجام ,بازسازی ,زندگی معنوی
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 8 شهریور

تنها شرط لازم...

زمانی ... هر یک از گروه های انجمن قوانین بسیاری برای عضویت داشت. این احساس ترس در همه وجود داشت که سرانجام کـسى ایـن قایق را واژگون خواهد کرد... طول فهرست اصلی به بیش از یک مایـل می رسید. اگر تمام این قوانین در همه اجرا می گردید، احتمالا هیچ تمایلی به پیوستن به انجمن نداشت. (دوازده گام و دوازده سنت )


خدا را شاکرم که در سنت سوم تنها باید تمایل به مـصرف الکـل را کنار گذارم. سالها بود که به وعده های خود پایبند نبـودم . در گـروهم مجبور به وعده دادن نبودم. لازم نبود تمرکز کـنم. تنهـا بایـد در یـک جلسه شرکت می ، آن هم در شرایطی که حس کنم در خانه هستم . نیازی به دادن وعدهٔ عشق فنا ناپذیر نبود . در اینجا، غریبه هـا مـرا در آغوش می گرفتند. آنها به من گفتند: "اوضاع بهتر می شود. اگر روز بـه روز آن را انجام دهی موفق خواهی شد ". آنها دیگـر غریبـه نبودنـد و تبدیل به دوستان صمیمی من شده بودند . از خدا می خواهم به من توان کمک به افرادی را که آرزوی هشیاری دارند، عنایت کند و مرا در زمـرهٔ شاکرین قرار دهد.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 8 شهریور
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 8 شهریور
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 1 شهریور

ترویج پیام

آیا می توانیم همان روحیه عشق و تحملی را که در برنامه الکلی های گمنام از خود نشان می دهیم در زندگی خانوادگی بعضاً آشفته خود نیـز به کار بندیم؟ (دوازده گام و دوازده سنت )


اعضای خانواده ام مجبورند اثرات بیماری مرا تحمل کننـد.عـشق ورزیدن و پذیرش آنها به همان صورتی که هستند (همانطور این کـار رادر مورد اعضای انجمن انجام می دهیم) باعث ترغیـب عـشق متقابـل، تحمل و هماهنگی زندگی من می شود. داشتن حسن نیت و احتـرام بـه مرزهای خصوصی دیگران شیوه ای است که در تمام زمینه های زنـدگى بدان نیاز دارم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 1 شهریور
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 1 شهریور
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 مرداد


از دنیا بریده بودم ...
ممکن است از خود سوال کنیم منظور ما از "آسیب رساندن" به افـراد دیگر چیست. مردم چگونه به یکدیگر "آسیب" می رسانند؟ بـراى تعریـف واژه «آسیب» به صورت کاربردى، می توانیم آن را نتیجـه برخـورد غرایـزى بدانیم که باعث ضربه جسمی، ذهنی، عاطفی، یا معنوی در افراد می شود. (دوازده گام و دوازده سنت)
هنگامیکه در جلسات گام هشتم شرکت می همیشه با خـود فکـر می ، "من واقعاً به ى جز خودم آسیب نرسـانده ام. امـا زمـانى کـه فهرست خود را تهیه متوجه شدم که این فهرست به آن کوتاهى کـه فکر نبود! یا من فردی را دوست داشتم، یا از او متنفر بودم یا چیزی از او طلبکـار بودم، به همین سادگی. دیگران آنچه را خواسته بودم انجـام نمـی دادنـد و روابط صمیمی به دلیل خواسته های غیرمنطقی دوستانم دست نیـافتنى بـه نظر می رسید. آیا این «گناه بی توجهی» بود؟ به دلیل مصرف الکل، تقریباً از دنیا بریده بودم. هیچ وقت به تماس دیگران پاسخ نمی دادم، برای آنها نامـه نمی فرستادم، در مواقع نیاز به آنها سر نمی زدم و هـیچ نقـشى در زنـدگی آنها نداشتم. بررسی این روابط، تهیه فهرستی در خلوت و تنهایی با خدا و اجرای روزانه آنها با انگیزه و صداقت و صراحت در روابـط خـودم مـوهبتى بوده است که خداوند به من عطا کرده است.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 مرداد - آسیب ,بریده بودم ,دنیا بریده
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 25 مرداد آسیب ,بریده بودم ,دنیا بریده
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 24 مرداد


آیا به ی آسیب نرسانده ایم؟
با این حال، بعضی از ما درگیر موضوع کاملاً متفاوتی بوده و معتقدیم در هنگام مصرف الکل تنها به خود صدمه می زدیم. (دوازده گام و دوازده سنت)
این گام به نظر بسیار ساده می رسد. افرادی را که از من رنجیده اند شناسایی می کنم . ولی متأسفانه برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند. با این حال، نگران این گام بودم و از صحبت های مربوط به آن اجتنـاب می . به تدریج یاد گرفتم به بررسی این مراحـل و بخـش هـایى از زندگی بپردازم که همیشه باعث ناراحتی من شده اند. نتایج جـستجوى من نشان داد که پدر و مادرم ضربه شدیدی از انزوای من دیـده بودنـد . کارفرمایم همیشه نگران غیبت ها، فراموشکارى و خلق و خوی من بود . دوستانی که بی دلیل از آنها دوری کرده بودم .زمـانیکـه بـا واقعیـت کارهاى بد خود روبرو شدم، گام هشتم برایم معنای جدیدی یافت . دیگر احساس ناراحتی نمی کنم و حس پاکى و سبک دارم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 24 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 24 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 19 مرداد

تلاش مضاعف
با تهیه فهرست اخلاقی تا حدودی موفق به انجام این کار شده است ولی زمان آن فرا رسیده است که وی تلاش خـود را افـزایش دهـد تـا دریابد به چه انى و چگونه آسیب و لطمه زده است.(دوازده گام و دوازده سنت)
با افزایش زمان هشیاری، بیشتر به ارزش خود پی می بـرم. در ایـن روند، به تدریج در می یابم که آدمهای اطراف من نیـز انـسان هـستند و اینها همان انى هستند که در دوران مصرف الکل باعث رنجش آنهـا شده بودم. تنها دروغ نگفتم، دروغ من درباره جانی بود . تنها فریبکارى ن ، من جو را فریب دادم. آنچه در ابتدا کارهاى غیرشخصی به نظـر می رسید، در واقع توهین های شخصی بودند زیـرا مـن بـا آنهـا افـراد ارزشمندی را رنجانده بودم. باید کارى درباره افرادی کـه از دسـت مـن آزرده شده اند انجام دهم تا از این طریق به آرامش هشیاری دست یابم

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 19 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 19 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 18 مرداد


صادق بودن با خود

فریب دادن دیگران تقریباً همیشه ریشه در فریب دادن خودماندارد. ... وقتی با دیگری صادقیم، مشخص است که با خودمان و خداوند نیز صادق هستیم.(از دیدگاه بیل)


وقتی مشروب می خوردم، درباره واقعیت خودم را فریب می دادم،یعنی آن را جوری که می خواستم می دیدم. فریب دادن دیگران یکی از عیب های شخصیتی است، حتی اگر فقط اندکی حقیقت را تغییر دهیم یا اینکه انگیزه هایم را طوری جلوه دهم که دیگران درباره من مثبت فکر کنند . نیروی برتر من این عیب های شخصتیم را برطرف می کند ،اما اول باید بخواهم که این کمک را دریافت کنم و این کار فقط باصادق بودن امکانپذیر است . باید هر روز به یاد بیاورم که وقتی درباره خودم خودم را فریب می دهم خود را آماده ش ت یا ناامیدی درزندگی و همچنین در انجمن الکلی های گمنام می کنم . رابطه ای صمیمانه و صادقانه با قدرت برتر تنها راهی است که برای صادق بودن با خودم و دیگران پیدا کرده ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 18 مرداد - فریب ,دیگران ,دادن ,فریب دادن ,دادن دیگران ,صادق بودن
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 18 مرداد فریب ,دیگران ,دادن ,فریب دادن ,دادن دیگران ,صادق بودن
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 17 مرداد

تهیه فهرست...
تهیه فهرستی از تمام افرادی که به آنها آسیب رسانده ایم .....(دوازده گام و دوازده سنت)
زمانیکه به گام هشتم رسیدم، با خود فکر چگونـه مـی تـوانم فهرستی از تمام کارهایى که در حق دیگران انجام داده ام تهیـه کـنم؟ افراد زیادی بودند که حتی بسیاری از آنها دیگر در قید حیـات نبودنـد. برخی از لطمه هایی که به افراد وارد کرده بودم چندان مهم نبودند ولـى واقعاً برایم ناراحت کننده بودند. نکته اصلی در این گام تمایل به انجـام هر کارى برای جبران کارهاى گذشته به بهترین شکل ممکن است . هیچ سدی در برابر اراده انسان وجود ندارد. پس اگـر مـی خـواهم احـساس بهتری داشته باشم، باید خودم را از احساس گناه خالی کـنم . در ذهـن آرام هیچ جایی برای احساس گناه وجود ندارد . با کمک قدرت برتر، اگر با خودم صادق باشم، می توانم ذهن خود را از این احساس پاک کنم.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 17 مرداد - احساس گناه ,وجود ندارد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 17 مرداد احساس گناه ,وجود ندارد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 16 مرداد

طرحی برای زندگی
ما به نوبه خود، به دنبال همان راه فراری هستیم کـه فـرد در حـال غرق شدن به آن متوسل می شود. آن چه در ابتدا همانند نی نـازکى بـه نظر می رسید، در واقع چیزی جز دست عاشقانه و قدرتمند خـدا نبـود . زندگی جدیدی یا به بیان دیگر "طرحی برای زندگی" به ما عطـا شـده که واقعاَ مؤثر است. (الکلى های گمنام )
هر روز دستان خود را به نشانه قدردانی از خـدا بـراى نـشان دادن"طرح زندگی" بلند می کنم. طرحی که واقعاً در گروه مؤثر بوده اسـت. اما این "طرح زندگی" واقعاً چیست و چگونه کار می کند. برای من، این طرح پیروی از برنامه دوازده گام است، آن هم به بهترین شـکل ممکـن است. آگاهی دائم نسبت به خ که مرا بی قید و شرط دوست دارد و امید به اینکه در هر روز هدفی تازه برای زندگی ام وجـود دارد. مـن بـه معنای واقعی از موهبت گروه ها بهره گرفته ام.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 16 مرداد - زندگی ,طرحی ,برای زندگی ,طرحی برای
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 16 مرداد زندگی ,طرحی ,برای زندگی ,طرحی برای
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 14 مرداد

گوش سپردن
چقدر مصرانه سعى در تصمیم گیری خودمختارانه درباره طرز تفکر و اعمال و رفتار خود داریم. (دوازده گام و دوازده سنت)
اگر به مشاوره و نصیحت افرادی که از برنامه استفاده کرده اند گوش کرده و بر مبنای آن عمل کنم، شانس زیادی برای عبـور از محـدودیت های گذشته خواهم داشت. برخی مشکلات به سادگی از میان خواهنـد رفت و برخی دیگر به صبر و اتخاذ اقدامات حـساب شـده نیـاز دارنـد . گوش دادن دقیق در هنگام مـ بـا دیگـران توانـایى مواجـه بـا مشکلات غیر منتظره را در فرد افزایش می دهد. همیشه بهتـر اسـت از اتخاذ اقدامات تند و شدید اجتناب کرد. حضور در جلسات یا تمـاس بـا سایر اعضای الکلی های گمنام معمولاً باعث کاهش تنش و آرامـش دادن به افراد درمانده ای مثل مـن مـی شـود. بیـان مـشکلات در جلـسات الکلی های گمنام به صورت عمومی یا به صـورت خـصوصى بـا مـشاور، می تواند جنبه های موقعیتی را که در آن قرار دارم، تغییر دهـد. در ایـن جلسات نقص های شخصیتی شناسایی شده و از نحوه آسیب رسانی آن ها به خود آگاه می شوم. زمانیکه ایمان خود را بـه قـدرت معنـوى ایـن برنامه واگذار می کنم ، زمانی که به دیگران بـراى آمـوزش آنچـه بـراى داشتن زندگی بهتر به آن نیازمندم اعتماد می کنم ، توانـایى لازم بـراى انجام اقدامات ضروری را در خود احساس میکنم .

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 14 مرداد - بـراى ,الکلی ,اقدامات ,اتخاذ اقدامات
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 14 مرداد بـراى ,الکلی ,اقدامات ,اتخاذ اقدامات
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 مرداد

بذر ایمان
ایمان شرط لازم است ولی کافى نیست . ایمان می تواند بدون حضور خدا در زندگی ما نیز وجود داشته باشد. (دوازده گام و دوازده سنت)
در کودکى دائما درباره وجود خدا سوال می پرسیدم. بـراى فردی مثل من، هیچ پاسخی بدون تأیید علمی قابل قبول نبـود، تـا زمانیکـه یکى از بیمارانم به من گفت: "باید ایمان داشته باشی." این جمله ساده، انگیزه بهبودی را در من به وجود آورد. امروز که در دوران بهبودی به سر می بریم، قطـع علـف هـاى هـرز اعتیاد به الکل به آرامی به بذرهای اولیه ایمان اجازه رشـد و شـکوفایى مى دهد. هر روز از بهبودی درک عمیق تری نسبت بـه قـدرت برتـر در زندگی من به وجود می آورد. خدا همیشه از طریق ایمـان در کنـار مـن بوده است ولی آمادگی برای پذیرش حضور او بر عهده من است. از خدا می خواهم به من آمـادگى لازم بـراى اجـراى اراده خـود را عطا کند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 مرداد - وجود ,بهبودی ,ایمان
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 13 مرداد وجود ,بهبودی ,ایمان
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 12 مرداد

در خدمت بودن....
هدف اصلی ما آمادگی برای خدمت حداکثرى به خدا و مردم است. (الکلى های گمنام )
روشن است که طرح خداوند برای من از طریق عشق تجلـى یافتـه است. عشق خداوند به من آنقدر بود تا مرا از کوچه ها و زندان ها نجات داده و تبدیل به فردی مفید در جهان هستی کند. در مقابل، من به تمام فرزندان خداوند از طریق خدمت رسانی و الگوسازی عشق مـى ورزم. از خدا می خواهم به من قدرت لازم را برای جبران توجه او به من، از طریق عشق ورزیدن به دیگران، عطا نماید.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 12 مرداد - طریق ,خداوند ,خدمت
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 12 مرداد طریق ,خداوند ,خدمت
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 11 مرداد

علاقه مند می شویم ...
اکنون سعی در سـاماندهى زنـدگى خـود داریـم . امـا ایـن تنهـا هدف نیست. (الکلى های گمنام )
در مسیر رسیدن به گام هشتم احتمال گمراهـى و کـج روی زیـاد است. آرزوی رهایی می کنم و احساس می کنم گام ششم و هفـتم مـرا متحول کرده است. اکنون، بیش از هـر زمـان دیگـر، در برابـر منـافع شخصی و اه پنهان احساس آسیب پذیری میکنم . می کوشـم بـه خاطر داشته باشم که رضایت شخصی که گاهی اوقات از طریق بخـشش انى که به آن ها آسیب رسانده ام حاصل می شود، هدف واقعـى مـن نیست. آماده جبران شده ام و می دانم که این فرآیند مرا برای حرکت رو به جلو و آگاهی از اراده و خواست خدا آماده می کند.

برچسب ها : بازتاب های روزانه "الکلی ها" 11 مرداد
بازتاب های روزانه "الکلی ها" 11 مرداد
عنوان وبلاگ : anonymous
منبع :
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.222 seconds
RSS