21 تیرماه روز ملی ... و حجاب بر دختران و بانوان با حیا و با حجاب سرزمینم مبارک باد

در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

ما که روی حجاب این قدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تابتواند به آن رتبه ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاه های بسیار لغزنده یی که سر راهش قرار داده اند، نشود.

حجاب فقط چادر نیست,چادر یک حجاب برتر است و یادگار حضرت فاطمه زهرا(س) است یادمان نرود که قبل از چادری بودن باید یک مانتویی با حیا و با حجاب بود و سعی کنیم همیشه حرمت چادر امانت حضرت فاطمه زهرا(س) را نگه داریم...

21 تیرماه روز ملی ... و حجاب مبارک باد