چند روز پیش اخبار میگفت که تا وقتی راننده خلافی رو مرتکب نشده پلیس نمیتونه ماشینش رو متوقف کنه .
.
جا داره از همین تریبون براتون یه خاطره بگم :))
یبار رفته بودیم شمال ( دقیقا یادم نیست کجای شمال :/ ) برای خودمون یه گوشه نزدیک دریا چادر زدیم و آقای همسر خو ده بود که یهو بارون گرفت . در عرض یک ربع که ما جمع کنیم همه چی رو کل وسایل پر شد از آب :/
راه افتادیم به سمت یه نقطه دیگه از شمال ! که یه پلیس راه بهمون ایست داد . توی اون موقعیت درگیر این بودیم که یعنی چه خلافی انجام دادیم ؟ مدارک کجاست ؟ کیف مدارک رو پیدا کردیم و آقای همسر پیاده شد که ببینه چی شده من همچنان استرس داشتم :/
آقا پلیسه خطاب به آقای همسر : ماشینت خوبه ؟ راضی ای ازش ؟
آقای همسر : آره خوبه ...
آقا پلیسه : مصرف سوختش زیاد نیست ؟
آقای همسر : نه :/
آقا پلیسه : من رانا دارم ایناهاش ( اشاره به نقطه ای که رانا پارک شده بود ) میخوام بفروشم از اینا ب م ...
ما :||||