حاجی بابایی

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ی گفت: به شدت مخالفم که افراد جامعه برای دریافت یارانه به سازمان های حمایتی مراجعه کنند. این نوعی زورگویی به مردم است.
وی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس لایحه بودجه پنج د جامعه از دریافت یارانه ها حذف می شوند و این مسئله نه تنها فقر را در کشور بر نمی دارد بلکه فقیر را نابود می کند.
حاجی بابایی افزود: ت به مجلس شورای ی اعلام کند پولی که از حذف یارانه ها به دست می آورد کجا می خواهد ج کند؟