بهش میگم خواب دیدم ازدواج کردی 

خیلی ریل میگه جداً؟