mahd parastoo, [۱۰.۰۴.۱۷ ۰۹:۰۴]

نام زیـبـای پــدر

با سیم و زر

باید نوشت


خوب و عـالی

با عـیاری معتبر باید نوشت


برکت نــان و نمک از همـت

والای اوست

این چنین گویم

که نامش تاج سر باید نوشت


مهدپرستو از طرف همه کوچولوهای نازنین پیشاپیش روز پدر رو به همه پدرهای عزیز تبریک میگه❤️❤️❤️