امسال همان سالیست ک باید تمام مسیرهای پیاده ام را تنهایی بروم.تمام سینماهایم را تنهایی بروم.تمام آبمیوه هایم را تنهایی سر بکشم.تمام پیتزاهای ایتالیایی نازکم را تنهایی بخورم.تمام یدهایم را تنهایی م.تمام اتفاقات خوب و بد زندگی ام را تنها برای خودم بگویم.و زندگی ام پرشود از ع های تکنفره سلف پرتره.قرار نبود اینقدر زود برسد این تنهایی,بود؟