آخیش ! چند وقته می خواسّم به یکی بگم داغش ، غمش،شا ، عشقش، تمنای بوسه اش دقیقا کجای گلومه نمی شد آدرس ِ سر راست بدم . دیگه الان ۴ صبحی این ع و جُستم خیالم پاک راحت شد که گم نمی کنه نشونی رو .