برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی
بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... تجهیزات پزشکی ( medical equipment marketing)

ارسال توسط : علی خویه در بازاری ... , لوازم پزشکی و بهداشتی تیر ۱۶, ۱۳۹۵ ۰ 91 بازدید

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

تکنیکها و تاکتیک های بازاری ... و فروش

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

را ... ارهای علمی و عملی در بازاری ... فروش و تبلیغات

صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

مدرس : ... علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس ... ، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

تکنیکها و تاکتیک های بازاری ... و فروش

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

را ... ارهای علمی و عملی در بازاری ... فروش و تبلیغات

صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

مدرس : ... علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس ... ، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

 بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

مدیریت بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

فروش و بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

تکنیکها و تاکتیک های بازاری ... و فروش صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

را ... ارهای علمی و عملی در بازاری ... فروش و تبلیغات

بازاری ... تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس ... ، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

– مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاری ... صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

– مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

– اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

– اصول فروشند ...

ارتقای بینش

مدیریت در فروش صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– تفکر خلاق و سیستمی

– ... ی فکر

ارتقای مهارت

– مهارت ... ی فروش( هدفگذاری، ... ی منطقه، ... ی مشتریان و…)

– مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم ... ری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارتهای ویزیتوری و س ... رستی فروش حرفه ای

– مهارتهای مدیریت ان ... زه در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارتهای ایجاد هماهن ... در عوامل فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارت مدیریت زمان در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– مهارت های رفتاری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– زبان بدن

– مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستو ... ذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

– برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
– فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته
– انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال ... از مشتری
مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته
– نکات مهم برای جذب مشتری صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

مدیریت ارتباط با مشتری (crm

– ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– ۱۰ اشتباه فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

– تکنیک های فروش تلفنی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– پی ... ری و ارزی ... فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– جلو ... ری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

– چاشنی های فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

فروش خلاق در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

کارگاه

– کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

این دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاری ... و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در موسسات صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

و خدمات وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و خدمات وابسته

همراه با تکنیک هایی از ... ی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی

بازاری ... تجهیزات پزشکی ( medical equipment marketing) پزشکی ,medical ,equipment ,پزشکی، ,بیمارستانی ,لوازم ,medical equipment ,پزشکی medical ,آزمایشگاهی، بیمارستانی ,پزشکی، آزمایشگاهی، ,لوازم پزشکی، ,پزشکی medical equipment