آغاز حذف بند آبونمان از قبوض گاز

سخنگوی شرکت ملی گاز:

بند آبونمان در قبوض جدید حذف خواهد شد و شرکت ملی گاز مجری قانون خواهد بود.

مشترکان نباید انتظار داشته باشند به یکباره این بند از قبوضشان حذف شود؛ فرآیند کار زمانبر است.

iribnews_guilan