http://uupload.ir/files/3fwd_%d9%85%d9%8a%da%af%d9%86_%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af_%d9%be%d9%88%d8%b1.jpg

میگن رشید پور قراره جاىِ منو هم بگیره

حمید معصومى نژاد رُم

احمدرضا_کوشکی

طنز « سلام»: