بعضی ها اعتقاد دارند

خبرنگار، جهانگرد، کوهنورد، نویسنده، پلیس، معلم، ، ساز، ، کشیش، ربای، پزشک، ،

و محیطبان

نمی توانند جاسوس باشند.

جاسوس ها حتما کلاه شاپو می گذارند، بارانی می پوشند، یقه ی بارانی را بالا می دهند، و کارت جاسوسی در جیب داخلی کتشان است!

توحید_عزیزی

طنز « سلام»: