سرلشکر فیروزآبادی:

به اعتراض که چرا «خس و خاشاک» گفتید.

از سرهنگ هم بالاتر است و در پ ند بسیار هم سرهنگی عمل می کرد.

همین الآن هم در سخنرانی ها و برخوردهایش از همان روحیه نظامی اش استفاده می کند.

او در آن جلسه فقط می خواست به قالیباف بگوید تو سرهنگی و الا خودش از سرهنگ هم بالاتر است. /عصرایران 

طنز « سلام»: