اکرم (صلی الله علیه و آله) :

دو چیز است که ثواب آن زود به انسان می رسد. دوچیز هم هست که عقوبت آن سریع به انسان می رسد. آن دوچیز که ثواب آن زود می رسد :

صلَةُ الرَّحِم (دیدار با خویشاوندان)

اعانَةُ المَظلوم، (کمک مظلوم)

بیچاره ای مظلوم شده، شما به او کمک می کنید خداوند سریع به او ثواب می دهد.

دو چیز هم هست که عقوبت آن سریع و به عجله و زود به انسان می رسد، یعنی به آ ت نمی کشد.

قطعُ الرَّحِم ، با خواهرت قهر کنی، به دیدنش نروی و ... در همین دنیا سی سال از عمرت کم می شود.

الظُّلم، به ی ظلم ید.

بررسی گناهان کبیره در مواعظ و کلام آیت الله مجتهدی تهرانی ،ص۱۶۳ و ۱۶۴