شبی حداقل یک_دقیقه_کتاب  بخوانیم

چقدر با هم تفاوت داریم! چرا منِ شگفت زده اینقدر برای او ارزش قائلم؟

در حالیکه با تعجب اخم کرده بود گفت:داری به مسئله ی مهمی فکر می کنی؟

آنقدر در آن لحظه خوب می شناختمش و آنقدر دوستش داشتم که به او گفتم چه فکری می .

-« داشتم فکر می ما تفاوت زیادی با یکدیگر داریم و همین تفاوت است که باعث می شود تو ،بهترین دوستِ من باشی!

برگرفته از کتاب «پلی به سوی جاودانگی»

نوشته ریچارد باخ