گل، بوی بهشت را ز احمد دارد

این بوی خوش ازخالق سرمددارد

گویندکه گل عطر محمد دارد

نور و شعف ازوجود احمد دارد

عید مبعث  مبارک