http://uupload.ir/files/7yj5_%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86.jpg

اولین یارانه نقدی سال جدید، ساعت ۲۴ امشب به حساب س رستان خانوار واریز می شود.

یارانه فروردین، هشتاد و ششمین مرحله واریز یارانه است.

iribnews_guilan