http://uupload.ir/files/a6ba_%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7.jpg

آیت الله جوادی :

دنیا چیزی نیست که اگر ی بدامش افتاد، هر وقت که دلش خواست بتواند از آن رها شود.بلکه خاصیّتش این است که تا انسان به دام افتاده را فرومایه نکند و آبروی او را نبرد و به زباله ای تبدیل نگرداند، رهایش نمی کند.