http://uupload.ir/files/6o7p_%da%af%db%8c%da%af.jpg

گیگ ی در روز روشن

تمام شدن حجم بسته اینترنت خانگی، کابوس شبانه روزی بسیاری از کاربران فضای مجازی است.

راه های پیشگیری از این درزدی را در تصویر بخوانید

شهرآرا_مترو

shahraranews